Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Zpěv
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra sólového zpěvu
Anotace:Studium je zaměřeno na komplexní rozvoj studenta ve smyslu rozvíjení vokální techniky, kultivování individuálního hudebního projevu studenta a zprostředkování teoretických znalostí o hudbě a její interpretaci. Student získává ucelený komplex znalostí o dějinách, stylech, žánrech, formách, syntaktických principech, kulturně-historických kontextech a problémech provozovací praxe hudebního umění. Prostřednictvím vlastní interpretace sólové, komorní a sborové vokální hudby se student seznamuje se širokou škálou interpretačních přístupů a vokálních technik spojených s různými typy repertoáru, přičemž postupně rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí. Student je veden ke schopnosti samostatně analyzovat technické a interpretační problémy, navrhovat strategie jejich řešení a efektivně strukturovat vlastní práci při implementování těchto strategií. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s nácvikem a veřejným provozováním hudby. Na konci studia by student měl být vybaven technickou zdatností a interpretační vyspělostí, která podmiňuje zvládnutí náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru a která umožňuje vstup do hudební profese nebo do navazujícího magisterského studia.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- vlastní poznání stěžejních děl vokálního repertoáru a souvisejících hudebních oblastí
- orientace v hudebních stylech, žánrech a formách a jejich historickém vývoji
- přehled o interpretačních stylech a tradicích spojených s různými typy repertoáru
- porozumění stylovým specifikům různých typů repertoáru s ohledem na konkrétní historické období, kulturně-geografický region a žánrový okruh
- znalost vokálních technik spojených s různými typy repertoáru
- porozumění problematice autentické interpretace hudby různých stylových období
- znalost notačních konvencí spojených s různými typy repertoáru
- znalost tradic, historických kontextů a současných vývojových tendencí zpěvu a souvisejících hudebních oblastí
- znalost konceptů a metod z oblasti hudební teorie a analýzy ve vztahu k různým možnostem hudební interpretace
- znalost konceptů a metod z oblasti studia provozovací praxe ve vztahu k různým možnostem hudební interpretace
- znalost konceptů a metod z oblasti hudební historiografie ve vztahu k různým možnostem hudební interpretace
- základní povědomí o kulturně-historických kontextech hudby a souvislostech s ostatními uměleckými obory
- znalost fyziologie hlasového ústrojí a zdravých zásad vokální hygieny
- základní znalost italského jazyka
- znalost zásad práce v operním provozu
- základní znalost technik hereckého ztvárnění postav (jevištní pohyb, jevištní mluva, gestika, mimika, maska)

2) Odborné dovednosti
- schopnost provozovat hudbu na takové technické a interpretační úrovni, která umožňuje vstup do hudební profese nebo do navazujícího magisterského studia
- bezpečné zvládnutí běžných vokálních technik
- praktické zvládnutí specializovaných vokálních technik souvisejících s hudbou různých stylových období na pokročilé úrovni
- schopnost stylové interpretace hudby různých stylových období
- zvládnutí zdravých fyziologických a psychologických návyků spojených se studiem a veřejným provozováním hudby
- schopnost samostatné a efektivní práce při studiu skladeb
- schopnost originálního a přesvědčivého hudebního projevu
- schopnost analyticky a kriticky reflektovat vlastní interpretační přístup a přístupy jiných interpretů či interpretačních tradic
- schopnost veřejné prezentace kvalitního uměleckého výkonu v roli sólového, komorního a sborového pěvce
- schopnost zařadit stěžejní hudební díla oboru z hlediska kulturně-historického kontextu, kompozičního stylu, hudebního žánru a použitých vokálních technik ve vztahu k dobovým interpretačním konvencím
- schopnost artikulovat odborné poznatky o hudbě a její interpretaci ústní i písemnou formou za použití relevantní odborné terminologie
- schopnost přesvědčivého hereckého ztvárnění jevištní postavy
- základní schopnost hry na klavír
- schopnost precizní souhry v rámci ansámblu na základě vizuálních a sluchových podnětů
- schopnost splynout s celkovým hudebním projevem hudebního tělesa či jeho části z hlediska rytmické koordinace, intonace, artikulace, výrazu a zvukové barvy

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
  1. Jedna vokalíza.
  2. Jedna lidová píseň.
  3. Jedna umělá píseň z období romantismu.
  4. Jedna árie antiche (17.-18.století).
  5. Jedna operní árie.
Všechny skladby dle vlastního výběru.

Požadavky k ústnímu pohovoru:
  1. vznik opery, bel canto – charakteristiky, princip
  2. Gluckova reforma, Wagner, všeobecný přehled
  3. tradice MPS A.Dvořáka – Karlovy Vary a M.Sch.-Trnavského – Trnava, kulturní dění v místě bydliště
Kritéria přijímací zkoušky: Bodové hodnocení:
počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 60 – 100
z toho:
hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 – 70 bodů
rozbor skladby (písemná zkouška): 5 – 15 bodů
všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 – 15 bodů

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: test z hudební teorie
Termíny přijímacích zkoušek:16. dubna 2019
náhradní termín 30. dubna 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.