Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Viola

Studijní program
Instrumentální hra
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
MgA.
Garant programu
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Navazující magisterský obor Hra na violu je zaštiťován renomovanými pedagogy s bohatou koncertní činností. Vzdělávání je provázáno se získáváním praktických zkušeností. Na výuku hry na nástroj jsou úzce navázány další aktivity, které vám pomohou získat zkušenosti a znalosti v oboru. Součástí studijního programu je studium orchestrálních partů, hra z listu a také orchestrální praxe po celou dobu studia. Samozřejmostí je možnost být součástí komorního souboru vedeného zkušeným pedagogem a aktivní účast na koncertech a jiných produkcích pořádaných naší fakultou.

Výuka hudebně teoretických disciplín poskytuje studentům podrobný vhled do problematiky autentické interpretace děl různých období. Součástí studia jsou workshopy, které naše fakulta pravidelně pořádá, a studenti jsou jejich nedílnou součástí. Tyto workshopy jsou vedeny významnými osobnostmi, které předávají našim studentům své pracovní zkušenosti.

Studenti se zapojují do orchestrálních projektů pořádaných univerzitou. Fakulta umění dlouhodobě spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Národní divadlem moravskoslezským a mnoha dalšími institucemi. Vybraní absolventi se pravidelně prezentují jako sólisté koncertů Janáčkovy Filharmonie Ostrava, či dalších orchestrů.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Instrumentální hra

Zdokonalte svou hru na hudební nástroj a staňte se profesionály v instrumentální hře. Studiem vás provede garantka studiijního programu doc. MgA. Eliška Novotná.

Co od vás očekáváme?

Podmínkou je úspěšně ukončené bakalářské studium a vykonání přijímací zkoušky s repertoárem určeným pro daný studijní obor. Samozřejmostí je pak zájem o studium hudby a schopnost osvojit si nové poznatky z oblasti hudební praxe i teorie.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • Budete ovládat hru na nástroj na profesionální úrovni
 • Budete umět pracovat v komorních formacích a vzájemně se inspirovat a podílet se na vedení těchto souborů
 • Budete schopen pracovat s hudebním materiálem správně ho interpretovat v praxi
 • Budete znát hudebně teoretické zákonitosti a orientovat se v  problematice stylové interpretace
 • Budete umět pracovat v organizačních týmech při realizaci hudebních projektů

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent navazujícího magisterského studijního programu najdete široké uplatnění jako sólista, hráč v orchestrech, či různých komorních seskupeních s širokou škálou možností zaměření od staré hudby až po hudbu moderní. Pracovní možnosti najdete i v hudebním školství, na různých typech škol vyučujících hudební obory.

Konkrétní pracovní pozice

 • Sólový hráč
 • Hráč v orchestru, komorním orchestru
 • Člen komorního souboru
 • Učitel
 • Projektový manažer pro hudební produkce

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani doklad o předchozím vzdělání uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou dílčích částí:

Talentová část přijímací zkoušky má podobu hry na hudební nástroj před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč si zajistí svého korepetitora na vlastní náklady. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 70 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 50 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je znalost hudebně – teoretických pojmů a přehled v kulturně hudebních disciplínách. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 15 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky – hra na nástroj

Program v délce cca 60 minut. Hra zpaměti s výjimkou sonát 20. století je podmínkou

 • Jedna etuda dle vlastního výběru (B. Campagnoli - op. 22, Hoffmeister, Dont, Herold, Palaško, Vieux, Stanicki, apod.)
 • Dvě kontrastní části ze skladeb pro sólovou violu (závažná violová díla 20. století – Hindemith, Vycpálek, Schreiber, apod.) nebo M. Reger – Suity pro violu sólo nebo transkripce sonát a partit pro sólové housle nebo Suit pro sólové violoncello J. S. Bacha
 • 1. věta z klasicistního koncertu (J. K. Vaňhal, J. Stamic, C. Ditters apod.)
 • Koncert ze standardního violového repertoáru (celý)

Zkušební komise posoudí dramaturgický výběr skladeb.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • všeobecný kulturní přehled
 • znalost oboru

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.