Tvůrčí činnost

Fakulta umění neustále posiluje rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy a posílení vazeb mezi těmito činnosti a činností vzdělávací v souladu se zákonem. Realizuje projekty podporované jak z rozvojových programů MŠMT, rezortu MK ČR, rezortu GP MŠMT, rozpočtů měst a krajských úřadů tak také z neveřejných prostředků – nadačních zdrojů.

Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací je vzhledem k umělecké profilaci studijních programů na bázi samotných studijních plánů.

Zapojení studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů do tvůrčí činnosti je vzhledem k charakteru studijních programů na fakultě podporováno zejména formou přímé angažovanosti studentů do umělecko-tvůrčích projektů a projektu na podporu umělecké tvůrčí činnosti financované z Fondu vzdělávací politiky. Jedná se vesměs o umělecké tvůrčí výstupy: realizace operních představení, realizace cyklů komorních koncertů, realizace výstav.

Pro podporu studentů doktorských studijních programů fakulta využívá nástroje podpory specifického výzkumu (interní grantová studentská soutěž) k propojení vědeckých a uměleckých aktivit mezi vyučujícími a studenty.

Fakulta vzhledem ke strategickému plánu rozvoje vyvíjí spolupráci se subjekty (např. Národní divadlo moravskoslezské, Janáčkova filharmonie Ostrava, Galerie Plato) na koncepci nových a inovovaných studijních programů v návaznosti na řešení investic z OPVVV resp. ERDF.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 05. 2023