Hlavní směry tvůrčí činnosti

Umění

Fakulta umění se od svého vzniku snaží profilovat jako významná umělecká instituce, která v některých oblastech dosahuje nejvyšší kvality. Chceme vystupovat jako progresivně smýšlející vzdělávací instituce, která je schopna artikulovat současná umělecká a společenská témata a systematicky také podporovat aktivity pedagogů a studentů, které k této „image“ napomáhají. Je-li jedním ze zadání současného umění měnit stav věcí, chceme být při tom a příliš nerozlišujeme, zda-li jako nástroj této změny je účinnější estetický vjem, myšlenka či angažované gesto (třetí role univerzit).

Podpora tvůrčích aktivit v oblasti umělecké:

Věda

Výzkumná činnost výtvarné a hudební části Katedry teorie a dějin umění se zaměřuje na následující oblasti:

 • Středověká nástěnná malba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • Pozdně gotické sochařství
 • Ikonografie sv. Anny Samétřetí
 • Importy záalpské gotické plastiky ze starých zámeckých sbírek a fenomén sběratelství
 • Světový konceptuální design
 • Přesahy mezi uměním a designem
 • Umění ve veřejném prostoru
 • Institucionální rámec současného umění
 • Trendy v současném výtvarném umění
 • Současná ostravská výtvarná scéna - centrum vs. periferie.
 • Středověká hudební teorie
 • Hudební terminologie v anglosaském prostředí
 • Hudební lexikografie
 • Metody analýzy tonální a post-tonální hudby
 • Metody hudební sémiotiky a hermeneutiky
 • Studium interpretačních tradic a Provozovací praxe staré a nové hudby
 • Studium regionální hudební kultury (např. ostravská hudební kultura 19. a 20. století)
 • Hudební kultura českých menšin v zahraničí a slovanských menšin ve Vídni v 19. a 20. století
 • Hudební podoba českých historických tradic
 • Hudba, umění a kultura na přelomu 19. a 20. století
 • Hudba v interdisciplinárním kontextu meziválečné avantgardy
 • Česká hudba meziválečného období
 • Hudba v terezínském ghettu

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 05. 2023