Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Animovaná tvorba

Studijní program
Intermediální umění
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
BcA.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

VÝUKA V ATELIÉRU ANIMOVANÁ TVORBA JE ZAMĚŘENÁ NA TEORETICKOU I PRAKTICKOU PŘÍPRAVU STUDENTŮ V OBLASTI MOTION DESIGNU, KRESBY, MALBY, FOTOGRAFIE, FILMU A VIDEA, VIDEOARTU, INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ KNIHY, KOMIKSU, SVĚTELNÝCH PROJEKCÍ, VIDEOMAPPINGU, KLASICKÉ I DIGITÁLNÍ ANIMACE A INTERMEDIÁLNÍHO PROLÍNÁNÍ TĚCHTO DISCIPLÍN.

Klademe důraz na individuální talent každého studenta. Student své dovednosti a znalosti získává během tříletého bakalářského studia výukového plánu, během něhož si osvojuje schopnosti pro samostatnou tvůrčí práci, schopnost analyzovat, dramaturgicky i scenáristicky zpracovat téma a dovést je nejvhodnější cestou k realizaci s ohledem na věrohodnou analýzu a sebereflexi vlastní tvorby.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium je ovládání základních kresebných dovedností zejména na motivech portrétu a figurální kresby. Základní znalost dějin umění a orientace v důležitých uměleckých dílech minulosti s akcentem na médium filmu především filmu animovaného. Zaujetí a vlastní invence při tvorbě je přínosem, uchazeči o studium by ji měli uplatnit při uchopení narativu v různých formách jeho zpracování.

Co se naučíte?

Studium ve specializaci Animovaná tvorba připravuje tvůrce vybavené znalostmi a dovednostmi z oblasti grafického designu, tvorby multimedií, specialisty na vizualizace, motion design umělce, animátory a specialisty filmových efektů. Studenti si osvojují znalosti pro produkční a manažerskou přípravu projektu. Získají schopnost samostatné tvůrčí práce s informacemi, schopnost dramaturgicky i scenáristicky zpracovat téma vlastní tvorby, věrohodně analyzovat tvorbu studovaného oboru. Dokáží tvůrčím způsobem pracovat s tématem na různých platformách médií (kniha, film, internetové aplikace, VR, světelná projekce atd.). Získají znalosti historie české a světové animované tvorby, stěžejních děl světové filmové tvorby. Dokáží pochopit kinematografii jako informační systém, teoreticky analyzovat kinematografický obraz, skladebné a výrazové postupy filmového díla.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent jako tvůrčí osobnost se uplatní v oblasti grafického designu, motion designu, jako specialista na vizualizace, 2D a 3D animátor a specialista filmových efektů nebo ‚key' animátor, jako samostatný filmový tvůrce, specialista na grafický design, webdesign a design počítačových her v grafických studiích či agenturách.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: portfolio domácích prací. Žádné další přílohy ani maturitní vysvědčení uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška je dvoukolová, v 1. kole se hodnotí domácí práce uchazeče.

 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF vkládá uchazeč komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB) jako přílohu k e-přihlášce.

Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky, nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu. Každý uchazeč, který získá 10 bodů v této části přijímací zkoušky, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací a postoupí do 2. kola přijímací zkoušky, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí:

 • talentová - praktická: uchazeč plní zadané úkoly dle zvolené specializace. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
 • ústní část přijímací zkoušky má podobu rozpravy nad domácími pracemi a pohovoru zaměřeného na všeobecný rozhled v oblasti dějin umění a výtvarných umění před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 30 bodů.

Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo – domácí práce - portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací

 • fotodokumentaci vlastních studií (portrét, figura, ruce, aj.)
 • fotodokumentaci vlastní tvůrčí práce
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér

2. kolo přijímací zkoušky

 • uchazečům budou postupně během tří dnů přijímací zkoušky zadány úkoly zaměřené na zvolený ateliér
 • uchazeči si donesou tyto pomůcky:
  min. 5 ks papírů vyšší gramáže cca 250 g/m2, formátu A2 + různé jiné papíry dle uvážení a potřeb adepta, skicák, tužky, tuš, pravítka, kružítka, křivítka, nůžky, řezák, lepidlo, štětce ploché a kulaté, nádobku na vodu, různé barvy (pastely, tempery) atd. Doporučujeme přinést s sebou také osobní skicáky.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • pohovor zaměřený na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy
 • všeobecný rozhled týkající se dějin umění a výtvarných umění

Pohovory budou probíhat průběžně.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 • Domácí práce komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.