Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Animovaná tvorba
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace:Cílem studia je připravit tvůrčí osobnost s předpoklady jak pro samostatnou práci, tak pro práci v kolektivu v oblasti volného umění, animace, grafického designu, digitálních médií, designu klasických i interaktivních digitálních formátů s využitím nejnovějších technologií i  tradičních řemeslných a analogových postupů. Cílem bakalářské specializace Animovaná tvorba je zaměření na teoretickou a intelektuální přípravu a praktické zvládnutí disciplín oblasti motion design, od kresby a malby po digitální zpracování obrazu (resp. kresba, malba, fotografie, techniky filmu a videa, videoart, interaktivní digitální kniha, komiks, video, světelná projekce, videomapping, práce se zvukem, klasická i digitální animace a intermediální prolínání těchto disciplín) a jejich využití v jedinečné kombinaci s maximálním využitím individuálního talentu každého studenta. Studenti si mají osvojit produkční a manažerskou přípravu projektu, schopnost samostatné tvůrčí práce s informacemi, schopnost analyzovat, dramaturgicky i scenáristicky, zpracovat téma a dovést je nejvhodnější cestou k realizaci. Cílem je i schopnost důkladné a věrohodné analýzy vlastní tvorby.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- znalost oborových termínů vycházejících z principů audiovizuálního díla (zejména animace) v oblasti přípravy, produkce i postprodukce
- znalost principů technologie zpracování 2D a 3D animace
- znalost milníků technologického vývoje animace jako celku, schopnost uvést na příkladech různé formy práce technikou stop motion
- orientace v příkladech užití netradičních, experimentálních, postupů animace po obsahové a formální stránce
- základní znalost interaktivity díla zvláště v digitálním prostředí a schopnost teoretického vysvětlení příkladů jejího využití
- základní znalost struktury dramatického díla a pojmů filmové scenáristiky
- znalost historie světové animované kinematografie, orientace ve vývoji animované tvorby jednotlivých zemí Evropy i Ameriky v kontextu s jejich sociokulturní a politickou situací
- znalost historie české animované tvorby, orientace v tvorbě českých animátorů a výtvarníků animovaného filmu, znalost jejich díla
- znalosti stěžejních děl světové filmové tvorby, pochopení kinematografie jako informačního systému, schopnost teoreticky analyzovat kinematografický obraz, skladebné a výrazové postupy filmového díla
- znalost světového i tuzemského historického vývoje vizuálních efektů ve filmové tvorbě a orientace v současných metodách tvorby audiovizuálního díla v digitálním prostředí
- znalost specifických druhů a žánrů filmu a schopnost při tvorbě příběhů inspirativním způsobem využít
- orientace v historickém vývoji tzv. filmové řeči z hlediska režijních postupů, střihové sklady, vedení kamery
- chápání základů zvukové dramaturgie audiovizuálního díla
-orientace v pojmech autorského práva a distribuční strategie v závislosti na druh a žánr audiovizuálního díla
- znalost principů stereoskopie, ovládání technologií a specifik práce při tvorbě VR
2) Odborné dovednosti
- dovednost pracovat v digitálním prostředí s využitím různých přístupů k výtvarnému řešení tématu
- ovládnutí rastrové i vektorové grafiky a schopnost v této formě zpracovat digitální ploškovou animaci s využitím doplňovaného pohybu
- osvojení vlastního výtvarného stylu, vnímání proporčních vztahů, perspektivy a uvědomění si významu obrazu reality pro animační hru
- vytvořit audiovizuální dílo ve virtuální realitě
- graficky zpracovat reálně nasnímaný obraz, ovládání principů klíčování, rotoskopie a motion capture
- správně analyzovat pohyb figury zaměřený především na práci s těžištěm a animačně jej zpracovat formou klasické kreslené animace na papír a její digitalizaci při využití moderního hardwarového i softwarového zázemí
- schopnost analyzovat a graficky zpracovat narativ pro formáty různých médií -tištěný komiks, audiovizuální komiks, interaktivní příběh s využitím různých webových rozhraní, animovaný příběh pro kina, televizi, web, tablet či telefon, videomapping, PC hry atd.
- praktická zkušenost s kamerovou i bezkamerovou animací, získané znalosti a dovednosti dokáže využít pro koncept vznikajícího díla
- zvládnutí animace charakterů, animaci živlů i asociativní a abstraktní formy animované tvorby
- zvládnutí základů animace, 3D modelace, dovednost pracovat s počítačovým softwarem ke zpracování grafiky, animací, videa, textu
-vytvořit animaci pod kamerou technikou plošky, sypkých hmot, malby či plastelíny
- schopnost uplatnění svých dramaturgických a scenáristických znalosti k autorskému zpracování tématu do myšlenky, treatmentu a konečného technického scénáře, připraveného k realizaci animovaného filmu či jiného audiovizuálního díla
- zvládnutí základů střihové skladby filmu a dovednost samostatně postprodukčně zpracovat audiovizuální dílo
- zvládnutí jednoduchých řemeslných postupů tvorby knižních médií
- pochopení základů řemeslných postupů a ovládnutí pravidel z oboru typografie a práce s písmem jak pro tištěné, tak pro audiovizuální medium
- dovednost připravit samostatnou výstavu, projekt, prezentaci vlastní tvorby ve formě portfolia, katalogu nebo audiovizuální prezentace

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je jednokolová.

Domácí práce v rozsahu 25 prací, obsahující fotodokumentaci vlastních studií (portrét, figura, ruce, aj.) a fotodokumentaci vlastní tvůrčí práce, předloží uchazeč zkušební komisi. Uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér.

Praktické úkoly - uchazečům budou postupně během dvou dnů přijímací zkoušky zadány úkoly, zaměřené na zvolený ateliér. Uchazeči si donesou tyto pomůcky: min. 5 ks papírů vyšší gramáže cca 250 g/m2, formátu A2 + různé jiné papíry dle uvážení a potřeb adepta, skicák, tužky, tuš, pravítka, kružítka, křivítka, nůžky, řezák, lepidlo, štětce ploché a kulaté, nádobku na vodu, různé barvy (pastely, tempery) atd. Doporučujeme přinést s sebou také osobní skicáky.

Individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi (studijní práce, vlastní volné práce úzce s dotýkající zvoleného ateliéru), pohovor je dále orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění. Pohovory budou probíhat průběžně.
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 75 – 100
z toho:
rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 40 bodů
praktické úkoly: max. 60 bodů

Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 75 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ano
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:Přijímací zkouška (2-denní): 13. – 14. 5. 2019
Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypsán.
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.