Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Grafika
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra grafiky a kresby
Anotace:Výuka oboru grafika je realizována v rámci čtyř ateliérů: ateliér grafiky, ateliér obalového a knižního designu, ateliér grafického designu a ateliér digitální grafiky ve virtuálním prostředí.
Ateliér grafiky je především zaměřen na studium nových tendencí v grafice a grafických technikách (serigrafie, ofset, počítačová grafika - digitální tisk) a samozřejmě i na studium klasických grafických technik a jejich využití v projektech. Dále jsou kreativně studovány všechny dostupné experimentální formy tisku a rozmnožovací techniky. Samostatně jsou studovány s aspektem ke grafice metody počítačových programů a práce s fotografií, také práce s přesahy grafiky do jiných médií.
Ateliér obalového a knižního designu - důraz je kladen na individuální specializaci jednotlivých posluchačů se zaměřením na tvorbu obalu a knižní grafiky směrem k výstupu na průmyslové zpracování, na uměleckou knižní vazbu, ilustraci a současně na volnou tvorbu média papír a autorské knihy. Je kladen důraz na prohloubení znalostí a dovedností jednotlivých výtvarných disciplín a na profesionální orientaci v oboru.
Ateliér grafického designu - koncepce výuky se zaměřuje především na umělecký provoz a odráží jeho potřebu po designérech s uceleným přehledem a schopností širší analýzy a realizace díla v kulturní nebo jiné společenské oblasti. Studenti zkoumají a prezentují různé strategie chápání designu v souvislostech celé hmotné i nehmotné kultury.
Ateliér digitální grafiky ve virtuálním prostředí je cíleně koncipován jako pracoviště nových metod a technologiív grafice ve spolupráci s Instytutem Sztuki Wydzial Artystyczny Unywersytet Slaski v Katovicích. Jedná se o studia Double Degree. Jde o speciálně zaměřená studia na digitální grafiku, aplikovaná zejména ve formách virtuálního prostřední, jako např. počítačové hry, interaktivní webové aplikace, mapping atd.

Profil absolventa:Ateliér grafiky - cílem je nabídnout posluchačům studium reflektující současné umělecké trendy a prostřednictvím výchovy k umění a uměním posluchače kultivovat, rozvíjet jejich kreativitu a citlivost s akcentací odpovědnosti za tvorbu životního stylu. Cílem je dále seznámení studentů s technologiemi všech tiskových procesů s aspektem na tvořivé úsilí a technickou zručnost. V procesu vlastní tvorby jsou studenti vedeni k samostatné svobodné reflexi a začlenění výtvarných představ o světě do životní situace konce XX. století a začátku nového tisíciletí. V diskusích s pedagogy a ostatními studenty tříbí a formují svůj vlastní výtvarný názor na grafickou tvorbu a usilují o aktuální tvořivé reflexe a inovace.
Ateliér obalového a knižního designu - absolventi při ukončení magisterského studia musí svoji kvalifikaci prokázat schopností samostatně kreativně myslet a tvořit. Absolvent - magistr má uplatnění v oblasti užité a volné tvorby. Důraz je kladen na individuální specializaci jednotlivých posluchačů se zaměřením na tvorbu obalu a knižní grafiky směrem k výstupu na průmyslové zpracování, na uměleckou knižní vazbu, ilustraci a současně na volnou tvorbu média papír a autorské knihy. Schopnost pružné adaptace a orientace v současném výtvarném provozu, aplikace znalostí a dovedností v co nejširším záběru, schopnost projektovat prvky volné tvorby do tvorby užité. Variabilita, maximální schopnost se dále rozvíjet, využívat elektronických médií jako zdroje informací a poznatků je pro absolventa přednostní.
Ateliér grafického designu - absolventi jsou vysoce motivováni a připraveni vést své vlastní nezávislé studio se specializací na design, umění a jeho provoz. Aktivně také iniciují, popřípadě se kurátorsky podílejí na vzniku samostatných projektů.
Ateliér digitální grafika ve virtuálním prostředí - cílem výuky je připravit posluchače ke kreativnímu myšlení a práci v digitálním prostředí, a to nejen individuální, ale také týmové práci při koncipování a realizaci projektu. Student bude seznámen s prostředky digitálních technologií a veden k myšlení a využívání těchto médií k vlastním projektům nebo realizacím v rámci společenské poptávky, např. počítačové hry, interaktivní aplikace. Absolvent bude schopen své vize a fantazii aplikovat s využitím aktuálních digitálních prostředků na základě znalostí klasických výtvarných technik a technologií.
Spektrum profesí, pro jejichž výkon je absolvent připravován, je k výše uvedenému velmi široký. Důraz na kreativitu a variabilnost je obecným předpokladem pro zvládnutí různých profesí, avšak oblasti, v nichž by absolvent nalezl uplatnění, jsou především kreativní oddělení reklamních agentur, knižní nakladatelství, DTP, oblast multimédií, televize, prostorového designu atd.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Obor Grafika je realizován ve čtyřech ateliérech:
  • ateliér volné grafiky
  • ateliér obalového a knižního designu
  • ateliér grafického designu
  • ateliér digitální grafika ve virtuálním prostředí (Double Degree)
Při podání e-přihlášky uchazeč vybere obor Grafika, zvolený ateliér uvede uchazeč ve 2. kroku e-přihlášky do políčka Poznámka.

U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše - teze - zdůvodnění).

Požadavky k přijímací zkoušce:
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti
  • osobní projekt magisterského studia
  • všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
  • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů
Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín duben 2019
náhradní termín duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.