OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Teoretická část > Katedra teorie a dějin umění

Charakteristika katedry teorie a dějin umění

Katedra teorie a dějin umění je jediná společná katedra na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Má tři oddělení: Oddělení teorie a dějin hudebního umění, Oddělení teorie a dějin výtvarných umění a Oddělení všeobecné a jazykové přípravy.

Společným úkolem KTDU je

  • zajistit výuku povinných a povinně volitelných teoretických, uměnovědných, všeobecných a vybraných jazykových předmětů pro studenty studijních programů Hudební umění a Výtvarná umění
  • rozšiřovat a zatraktivňovat nabídku výběrových teoretických předmětů v závislosti na aprobaci a profesním zaměření pedagogů KTDU tak, aby byly zajímavé pro studenty Fakulty umění, ale i dalších fakult OU – nabídka je závislá na prostorových možnostech FU OU

Mezi specifické úkoly akademických pracovníků KTDU uměnovědného a hudebně-teoretického zaměření patří například:

  • permanentní propracovávání koncepce a struktury teoretické výuky na Fakultě umění OU
  • vědecká a publikační činnost, účast na vědeckých projektech a konferencích vědecky zaměřených členů katedry
  • aktivní skladatelská tvorba a prezentace, publikační činnost a (spolu)práce na  vědecko-aplikačních a umělecko-tvůrčích projektech vedoucího katedry
  • navazování či prohlubování spolupráce s obdobně zaměřenými vysokými školami a dalšími partnery v ČR a zahraničí
  • kurátorská činnost a organizace výstav, organizace uměnovědných exkurzí, cyklů mimořádných přednášek na uměnovědná témata atp.
  • založení, koncepce, statut a plán práce Kabinetu současného umění při KTDU
  • vytvoření uměnovědných buněk hudebního a výtvarného zaměření a jejich postupně se rozšiřující a integrující týmová práce

Úkolem jednotlivých oddělení KTDU je především organizace pedagogické činnosti.