OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Teoretická část > Katedra teorie a dějin umění > Věda a výzkum

Věda a výzkum

Publikační činnost

Členové katedry se v závislosti na svém odborném zaměření věnují výzkumu a následnému publikování v České republice či v zahraničí. Jde o samostatné monografie, o studie (optimálně recenzovaná a impaktovaná periodika), konferenční referáty, ale též o texty popularizační a osvětové. Vybrané výsledky jsou zařazovány do RIV hodnocení, někteří pedagogové jsou zapojeni i do systému RUV. Širší veřejnosti výsledky své práce mohou prezentovat prostřednictvím masmédií (individuální či fakultní spolupráce s Českou televizí a Českým rozhlasem). Výjimkou není ani členství pedagogů v redakčních radách odborných periodik či ve výborech různých institucí (např. společnosti skladatelů, mezinárodní instituce).

Granty

Členové katedry sledují možnosti realizace projektů v rámci platforem GAČR a NAKI.

  • V současnosti se podílí Dr. Tomáš Knoflíček na NAKI-grantu „Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace“ (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) ministerstva kultury České republiky číslo DG16P02B003)
    Prezentace ke stažení ikona pdf

Běžně se členové katedry zapojují do fakultních „SGS projektů“ (grantová soutěž specifického vysokoškolského výzkumu), a to v roli vedoucích v projektech různého charakteru.

  • V roce 2014 vyšla monografie Autor – dílo – recipient Dr. Martina Celhoffera. Není distribuována prostřednictvím univerzitního knihkupectví, ale katedrové knihovny.
  • Vedoucí katedry Dr. Viktor Velek na fakultě realizuje již třetí projekt tohoto typu. Jeho cílem je mapování hudebního života krajanů ve Vídni a hudební historie Ostravy. Jedním z výsledků je již 2. vydání monografie Lumír 150.
    Publikace v e-shopu Univerzitního knihkupectví
facebook
rss
social hub