OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra strunných nástrojů > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Viola
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra strunných nástrojů
Anotace oboru:Těžiště výuky je zaměřeno na další rozvíjení stávající interpretační úrovně a celkové hudebnosti, jakož i přípravu k dalším úkolům praktickým i teoretickým, které úzce souvisejí s oborem. Při stanovení studijní náplně jednotlivých ročníků se  vychází z faktu, že studenti jsou při zahájení studia v 1. ročníku technicky i výrazově na velmi rozdílné úrovni - z této skutečnosti je třeba vycházet a podle toho individuálně stanovit postup výuky jednotlivých studentů. Podporovány jsou samozřejmě všechny tvůrčí aktivity, které mohou ve výsledku kladně ovlivnit uměleckou úroveň studenta. Studium vyžaduje stálé, pravidelné a cílené individuální cvičení a soustavnou přípravu. Vedle semestrálních a ročníkových zkoušek je student povinen vystoupit na recitálových koncertech s uceleným repertoárem a studovat komorní repertoár. Kvalifikaci podporují hodiny korepetice, interpretačního semináře, komorní hry, orchestrální praxe, hry z listu a orchestrálních partů a doplňkových teoretických předmětů: dějin evropské a světové hudební kultury, dějin české hudební kultury, úvodu do estetiky a základu teorie umění apod. Přístup k informacím podporuje jazyková vybavenost posluchačů, podporovaná výukou anglického a italského jazyka.
Profil absolventa:Absolvent ovládá na vysoké úrovni hru na nástroj, vysokoškolské základy vědních disciplín historických, hudebně-teoretických, estetických a všeobecně vzdělávacích. Teoretický i praktický základ získaný bakalářským studiem umožňuje absolventovi uplatnění v oblasti pedagogické a kulturně organizační. Kvalifikace bakaláře je garancí jeho schopností samostatné aktivní orientace v problematice oboru a s ním souvisejících disciplín a způsobilosti získané znalosti a dovednosti tvůrčím způsobem předávat. Je schopen pružné adaptace a orientace v současném hudebním provozu, aplikuje získané praktické a teoretické poznatky v co nejširším záběru v umělecké či pedagogické praxi. Absolvent se může uplatnit jako samostatný tvůrčí umělec, sólista, člen uměleckých těles a souborů, jako umělecko-pedagogický pracovník nebo umělecko-koncepční a produkční pracovník ve veřejných kulturních institucích (rozhlas, televize, koncertní agentury, hudební vydavatelství, apod.).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
 1. Jedna stupnice, akordy přes tři oktávy, dvojhmaty - 3, 6, 8 (přes dvě oktávy)
 2. Dvě etudy dle vlastního výběru (B. Campagnoli, J. Dont, J. Herold, apod.)
 3. Dvě kontrastní části ze skladeb pro sólovou violu (M. Reger, J. S. Bach, P. Hindemith, L. Vycpálek, J. Podešva, P. Borkovec, apod.)
 4. 1. věta z klasicistního koncertu (J. K. Vaňhal, J. Stamic, C. Ditters, apod.)
 5. 1. věta z koncertu 19. a 20. století (B. Martinů, P. Hindemith, B. Bartók, J. Podešva, apod.)

Celý repertoár hraje uchazeč zpaměti!

Požadavky k ústnímu pohovoru:
 1. historie smyčcových nástrojů
 2. violové školy a literatura 20. století
 3. významní čeští a světoví violisté
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl - nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 60 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
 • hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 - 70 bodů
 • rozbor skladby (písemná zkouška): 5 - 15 bodů
 • všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 - 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: test z hudební teorie
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: duben 2018
náhradní termín: duben 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).
facebook
rss
social hub