OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra strunných nástrojů > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Kontrabas
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra strunných nástrojů
Anotace oboru:Těžiště výuky je zaměřeno na další rozvíjení stávající interpretační úrovně a celkové hudebnosti, jakož i na přípravu k dalším úkolům praktickým a teoretickým, které úzce souvisejí s oborem. Při stanovení studijní náplně jednotlivých ročníků se  vychází z faktu, že studenti jsou při zahájení studia v 1. ročníku technicky i výrazově na velmi rozdílné úrovni - z této skutečnosti je třeba vycházet a podle toho individuálně stanovit postup výuky jednotlivých studentů. Podporovány jsou samozřejmě všechny tvůrčí aktivity, které mohou ve výsledku kladně ovlivnit uměleckou úroveň studenta. Studium vyžaduje stálé, pravidelné a cílené individuální cvičení a soustavnou přípravu. Vedle semestrálních a ročníkových zkoušek je student povinen vystoupit na recitálových koncertech s uceleným repertoárem, korepetovat jiné nástroje nebo zpěv a studovat komorní repertoár.
Kvalifikaci podporují hodiny korepetice, interpretačního semináře, komorní hry, orchestrální praxe, hry z listu a orchestrálních partů a doplňkových teoretických předmětů: dějin evropské a světové hudební kultury, dějin české hudební kultury, úvodu do estetiky a základu teorie umění apod. Přístup k informacím podporuje jazyková vybavenost posluchačů, podporovaná výukou anglického a italského jazyka.
Profil absolventa:Absolvent ovládá na vysoké úrovni hru na nástroj, vysokoškolské základy vědních disciplín historických, hudebně-teoretických, estetických a všeobecně vzdělávacích. Teoretický i praktický základ získaný bakalářským studiem umožňuje absolventovi uplatnění v oblasti pedagogické a kulturně organizační. Kvalifikace bakaláře je garancí jeho schopností samostatné aktivní orientace v problematice oboru a s ním souvisejících disciplín a způsobilosti získané znalosti a dovednosti tvůrčím způsobem předávat. Je schopen pružné adaptace a orientace v současném hudebním provozu, aplikuje získané praktické a teoretické poznatky v co nejširším záběru v umělecké či pedagogické praxi. Absolvent se může uplatnit jako samostatný tvůrčí umělec, sólista, člen uměleckých těles a souborů, jako umělecko-pedagogický pracovník nebo umělecko-koncepční a produkční pracovník ve veřejných kulturních institucích (rozhlas, televize, koncertní agentury, hudební vydavatelství, apod.).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
  1. Dvě etudy dle vlastního výběru z okruhu F.Simandl – Graadus ad Parnassum, F.Černý – 30 Caprices, F.Hertl – 20 studií.
  2. J.S.Bach – dvě věty ze sólových suit (transkripce pro kontrabas T.Pelzara), nebo H.Frýba – dvě věty ze Suity ve starém slohu.
  3. Jedna věta ze sonáty některého z těchto skladatelů – B.Marcello, H.Eccles, G.F.Händel.
  4. Celý kontrabasový koncert z období klasicismu nebo romantismu (s doprovodem klavíru) dle vlastní volby z navrhovaného okruhu – V.Pichl, J.D.Vaňhal, D.Dragonetti, K.Hoffmeister, J.M.Sperger, S.Kusevický.

Celý repertoár hraje uchazeč zpaměti!

Požadavky k ústnímu pohovoru:
  1. historie vzniku kontrabasu, třístrunný, čtyřstrunný, pětistrunný
  2. literatura pro kontrabas
  3. významní interpreti z hlediska historie a současnosti
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl - nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 60 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
  • hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 - 70 bodů
  • rozbor skladby (písemná zkouška): 5 - 15 bodů
  • všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 - 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: test z hudební teorie
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: duben 2018
náhradní termín: duben 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).
facebook
rss
social hub