Projekty a granty
Podpora rozvoje hudebních a jazykových kompetencí - Fakulta umění OU
Id projektu0311000022
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období9/2023 - 2/2024
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
AnotaceVýuka v modulech navazuje na sylabus akreditovaných předmětů: - Hra na housle, Hra na klarinet, Hra na hoboj, Hra na klavír, Zpěv Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Na technických aspektech hudební interpretace student pracuje prostřednictvím etud a technické literatury; po stránce stylové a výrazové se pak zdokonaluje hrou skladeb přednesových, které studuje částečně s vyučujícím hry na (nástroj) a částečně s korepetitorem. Skrze vlastní studium repertoáru se student jednak seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a jednak získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů. - Komorní hra Studium je zaměřeno na rozvíjení hudebního projevu studenta se zřetelem na znalosti a dovednosti potřebné při hře v komorním ansámblu. Výuka podporuje rozvoj osobnosti studenta po stránce umělecké a intelektuální; student je veden k propojení tvůrčí praxe s nabytými znalostmi o dějinách,kulturně-historických kontextech a problémech provozovací praxe. Do studia je zařazena výuka vedená špičkovými domácími a zahraničními interprety. Student je obeznámen se škálou různých interpretačních přístupů a nástrojových technik, přičemž je schopen zvolit optimální interpretační přístup k danému repertoáru a své rozhodnutí podložit relevantními argumenty. Výsledkem studia je všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná originálního a přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci vysoce náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru komorní hudby. Podporovány jsou rovněž obecné předpoklady pro úspěšné uplatnění v profesionální praxi: samostatnost, sebevědomí, cílevědomost, disciplína, schopnost efektivního plánování a strukturování vlastní práce a schopnost kritické sebereflexe.

Festival of Art and Independent Games

Projekt je realizován v období od 1. října 2015 do 31. září 2019 na českém, polském a slovenském území.

Folk Summer School

Visegrad Grant No. 21910467.