Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Produkce v kulturních a kreativních odvětvích

Studijní program
Produkce v kulturních a kreativních odvětvích
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
MgA.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Tento profesně orientovaný navazující magisterský studijní program akcentuje uplatnitelnost na trhu práce v různých oblastech kulturních a kreativních odvětví (KKO). Neorientuje se přitom pouze na oblast uměleckého provozu (výstavy, koncerty, divadelní představení, festivaly apod.), nýbrž také na podnikatelskou činnost v oblasti tzv. kreativních odvětví, a to zejména v oblastech souvisejících s tvůrčí činností Fakulty umění OU (grafický design, digitální grafika ve virtuálním prostředí, animovaná tvorba, video a multimédia). Student získá klíčové kompetence pro výkon manažerských funkcí v institucích a firmách spadajících do oblasti KKO a pro rozvoj samostatné výdělečné činnosti.

Program je uskutečňován ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB–TUO, která se podílí na výuce předmětů z oblasti managementu, marketingu a autorského práva. Do výuky jsou zapojováni odborníci z praxe (vedoucí pracovníci relevantních institucí, dramaturgové, kurátoři, produkční, marketingoví manažeři, PR specialisté apod.). Studenti v rámci studia absolvují odbornou praxi v minimálním rozsahu šesti týdnů, během níž získávají praktickou zkušenost s chodem relevantních institucí. Infrastruktura nové budovy FU OU (galerie, komorní sál, nahrávací studio, Centrum digitálních technologií) představuje unikátní trenažér pro zapojení studentů Produkce do realizace tvůrčích projektů Fakulty umění OU.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Produkce v kulturních a kreativních odvětvích

Umění řídit kulturní provoz může být pro jednoho možnost, pro druhého nutnost. Mít umělecké vzdělání, a přitom zvládnout zorganizovat a řídit festival může být jednou z tvých budoucích cest. Kompletní studijní program Produkce v kulturních a kreativních dovětvích ti představí Mgr. Martin Čurda, Ph.D.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu se mohou hlásit uchazeči s úspěšně ukončeným bakalářským vzděláním. Nemusí se přitom jednat o absolventy umělecky zaměřených bakalářských programů. Vítáni jsou uchazeči přicházející z širokého spektra různých oborů, kteří mají zájem své znalosti a nápady prakticky aplikovat v rámci kulturního provozu a kreativní ekonomiky.

Přijímací zkouška bude vedena formou osobního pohovoru, během něhož uchazeč/uchazečka prokáže znalost v oblasti vizuálního umění, hudby, popřípadě dalších kulturních segmentů. Posuzována rovněž bude znalost základních pojmů obecného i uměleckého managementu. Prověřeny budou osobnostní a další předpoklady k řídící a manažerské práci. Uchazeči také musí prokázat schopnost artikulovat vizi vlastního uplatnění ve sféře kulturních a kreativních odvětví.

Co se naučíte?

 • Získáte praktické znalosti o provozních strukturách, modelech řízení a způsobech financování různých typů kulturních institucí.
 • Během odborné praxe získáte vlastní zkušenost se zákulisím kulturního provozu.
 • Formou projektové výuky si vyzkoušíte všechny stupně přípravy a realizace tvůrčího projektu: časový harmonogram, finanční rozvaha, fundraising, smluvní vztahy, autorské právo, projektový management, technická realizace, mediální komunikace, PR strategie apod.
 • Získáte klíčové kompetence pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti, přičemž si prakticky vyzkoušíte zformulovat vlastní podnikatelský záměr od původní myšlenky přes identifikaci cílové skupiny a místa na trhu po business plán.

Kde a jak se uplatníte?

 • v etablovaných kulturních institucích (galeriích, filharmoniích, divadlech apod.) na úrovni středního managementu (produkce, mediální komunikace, PR, projektový management)
 • v produkci festivalů, divadel, filharmonií či jiných typů hudebních souborů, galerií, muzeí, televize, rozhlasu apod.
 • v nakladatelstvích a vydavatelstvích, nahrávacích společnostech, uměleckých agenturách, grafických studiích, marketingových agenturách apod.
 • jako podnikatel ve vlastních nově založených nezávislých institucích, firmách, start-upech, a to zejména v oblastech souvisejících s činností FU OU (grafický design, digitální grafika ve virtuálním prostředí, animovaná tvorba, video a multimédia)

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani doklad o předchozím vzdělání uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

U přijímací zkoušky uchazeči prokáží všeobecný kulturní přehled a orientaci v prostředí kulturních a kreativních odvětví, stejně jako rámcovou znalost dějin umění, hudby a uměleckého provozu. Uchazeči také musí úspěšně odprezentovat vizi vlastního uplatnění ve sféře kulturních a kreativních odvětví. Přijímací zkouška je vedena formou osobního pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků univerzity. Před přistoupením k přijímací zkoušce uchazeč předloží strukturovaný životopis a seznam prostudované relevantní literatury.

Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 50 bodů.

Uchazeč, který získá méně než 30 bodů z přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • všeobecný kulturní rozhled
 • rámcová znalost dějin umění, hudby, a současného uměleckého provozu
 • přehled významných kulturních institucí (region, ČR, Evropa)
 • orientace v prostředí kulturních a kreativních odvětví
 • diskuze o již realizovaných/plánovaných projektech uchazeče/uchazečky v oblasti KKO

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.