Charakteristika katedry teorie a dějin umění

Katedra teorie a dějin umění (KTD) je jedinou společnou katedrou na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě.

Pedagogové rozdělení do Oddělení teorie a dějin hudebního umění a Oddělení teorie a dějin výtvarných umění primárně zajišťují výuku povinných a povinně volitelných teoretických, uměnovědných, všeobecných a vybraných jazykových předmětů pro studenty studijních programů Hudební umění a Výtvarná umění.

Úkolem katedry je také aktualizování, rozšiřování a zatraktivňování nabídky výběrových teoretických předmětů: odráží to jak snahu držet krok s aktuálními trendy, tak i s vývojem odborné profilace pedagogů katedry. Předmětové schéma v první řadě koresponduje s potřebami studia studentů Fakulty umění, ale účastní se ho i studenti dalších fakult OU. Nabídka je závislá na prostorových možnostech FU OU.

Mezi specifické úkoly akademických pracovníků KTD uměnovědného a hudebně-teoretického zaměření patří například:

  • permanentní propracovávání koncepce a struktury teoretické výuky na Fakultě umění OU
  • vědecká a publikační činnost, účast na vědeckých projektech a konferencích
  • publikační činnost a (spolu)práce na vědecko-aplikačních a umělecko-tvůrčích projektech, grantech apod.
  • navazování či prohlubování spolupráce s obdobně zaměřenými vysokými školami a dalšími partnery v ČR a zahraničí
  • kurátorská činnost a organizace výstav, organizace uměnovědných exkurzí, cyklů mimořádných přednášek na uměnovědná témata atp.
  • vytváření uměnovědných buněk hudebního a výtvarného zaměření a jejich postupně se rozšiřující a integrující týmová práce

Úkolem jednotlivých oddělení KTD je především organizace pedagogické činnosti.

Katedra disponuje i vlastní knihovnou s širokým spektrem odborné teoretické literatury (nachází se v kanceláři vedoucího katedry), knihy jsou součástí fondu Univerzitní knihovny OU, běžně se půjčují i formou meziknihovní výpůjční služby.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 04. 2017