Blato

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Výstava studentů, absolventů a pedagogů ateliéru Malby 2 FU OU

20. července - 5. srpna 2023
PLATO Bauhaus, Janáčkova 22, Ostrava

Zveme vás na vernisáž výstavy 19. července v 18 hodin v městské galerii PLATO budově PLATO Bauhausu.

Výstava Blato představuje nezaměnitelný hlas studentů a pedagogů ateliéru Malby 2 Fakulty umění Ostravské univerzity. Výstavní projekt tématizuje diskurz posthistorické doby, kde se umění stává jedinečnou událostí, prolínající se s mnoha významy a vyvolávající zlomy a zdvojené významy v našem vnímání.

Podle filozofa Jacqua Derridy se pojem "struktura" již nedostatečně vyrovnává s komplexností současného umění. Místo toho Derrida navrhuje použít pojem "událost", který lépe reflektuje povahu uměleckých děl. Na výstavě Blato tedy nalezneme umělecká díla, která se stávají prostředky událostí, které se zhmotňují v jednotlivých uměleckých přístupech.

V tomto kontextu je nezbytné zmínit metaforický význam termínu "zlom". Zlom je v tomto případě nejen fyzickým prolamováním povrchu, ale také narušením ustálených představ a očekávání. Na výstavě Blato se setkáváme s díly, která svou reprezentací vztahů vytvářejí nové smysly a odhalují skryté dimenze.

Dalším klíčovým pojmem je "zdvojený význam". Umělecká díla na výstavě nejsou omezena na jedinou interpretaci. Naopak, mnohotvárnost děl a forem nám umožňuje vnímat zdánlivě protichůdné významy a jejich prolínání. Zdvojený význam nám otevírá prostor pro rozmanité pohledy a prozkoumávání kontrastů a paralel.

Tato výstava také přináší nový přístup k uspořádání uměleckých děl. Využívá postupů nehierarchické struktury, kde se kurátor a umělec stávají splynutými entitami. Kurátor se stává tvůrcem události, která vytváří prostor pro díla umělců a současně se propojuje s jejich tvůrčím procesem. Tímto způsobem výstava Blato oživuje vztah mezi kurátorem a umělcem, kde se jejich role prolínají a stírají hranice.

Vizuální uspořádání výstavy je nejednoznačné a vyplývá ze své vlastní nezáměrnosti významů. Díla jsou umístěna v prostoru bez hierarchie, kde jedno dílo neovládá ostatní. Tímto způsobem vytváří výstava prostor pro individuální vnímání a možnost propojení jednotlivých děl v neočekávaných a inspirativních způsobech. Výstava se otevírá novým perspektivám, které nám umožní prozkoumat hlubší smysl a sílu uměleckého vyjádření.

František Kowolowski

Poděkování

PLATO Ostrava

Výstava je součástí prezentačního pásma Fakulty umění Ostravské univerzity.


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 07. 2023