OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Výtvarná část > Katedra malby > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Ostravská univerzita

Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí

Ostrava Bratislava

Konference, výstava a publikace

Pořadatel: Katedra malby FU OU ve spolupráci s ateliérem malby VŠVU Bratislava
Koordinátor: František Kowolowski
Kurátoři výstav: Daniel Balabán, Ivan Csudai
Účastníci konference: Martn Klimeš, Tomáš Knoflíček, Marek Pokorný, František Kowolowski, Daniel Balabán, Beata Jablonská (SK), Ivan Csudai (SK), Vladimír Beskid (SK)

V rámci této spolupráce proběhnou 2 výstavy a konference na téma „Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí“. Akce budou probíhat v Bratislavě a v Ostravě.

První část bude situována v prostorách galerie PRFR v Bratislavě. Tento prostor bývá využíván k podobným aktivitám a workshopům. Výstavní plocha je cca 1500 m2. Výstava zde proběhne v termínu 2.–7. 5. 2017. Konference bude následovat po zahájení výstavy.

Druhá část projektu (výstava a konference) bude v Ostravě v dole Hlubina, kde je vhodné zázemí (ateliéry, kinosál, konferenční místnost) v termínu 6.–10. 11. 2017.

Výstupem z projektu bude digitální rukopis příspěvků z konference, připravený k vydání publikace. Součástí sborníku bude podrobná dokumentace výstav uplatnitelných v RUV. Vydání sborníku, uplatnitelného v RIV, by mělo následovat v roce 2018 v navazujícím projektu.

Vystavující:

At. Malba 1
Daniel Balabán, Václav Rodek, Ivo Sumec
Studenti: Hedvika Dalecká, Judita Levitnerová, Karolína Vlčková
Absolventi: Magdalena Manderlová, Václav Buchtelík, Josef Kleiner

At. Malba 2
František Kowolowski, Jiří Kuděla
Studenti: Lukáš Kováčik, Kristína Gašpieriková, Ondřej Houšťava
Absolventi: Josef Mladějovský, Pavla Malinová, Milan Hajdík

Ateliér malby VŠVU Bratislava – Ivan Csudai, (celkem 8 vystavujících)

Harmonogram

Kurátorská příprava výstavy, výběr prací a příprava konference – leden, únor 2017
Vytvoření vizuálního stylu pro projekt – březen 2017
Výstava a konference Bratislava – květen 2017
Výstava a konference Ostrava – listopad 2017
Editace a kompletace příspěvků a zpracování dokumentace (průběžně) – prosinec 2017

Na prahu dvacátých let 21. století se nám jeví jako důležité a potřebné redefinovat roli malby a to nejen jako tradičního předmětu výuky na vysokých uměleckých školách. Pojmenovat její nezastupitelné charakteristiky, konstanty a mohutnosti a hledat její místo a opodstatnění vedle ostatních rapidně se rozvíjejících nových medií, jako jsou digitální fotografie, technický obraz, video a film. K vymezení teritoria malby dnes považujeme za nutné zkoumat jeho současnou praxi a především jeho hraniční podoby tak jak se projevují v transgresivních pracích studentů a pedagogů malířských atelierů VŠVU v Bratislavě a FU Ostravské univerzity v Ostravě. Projekt společných výstav a následné konference za účasti výtvarných teoretiků bude příspěvkem k hledání referenčních bodů a následných axiologických měřítek pro oblast současné malířské tvorby. Sborník shrnující celý projekt včetně přednášek a diskuzí přispěje odborné veřejnosti a především studentům umění jako opora k orientaci a rychlejšímu vhledu do problematiky malby dnes.

Teze ke konferenci“ Hledání hranic malby v post mediálním prostředí“.

  1. Zdůvodnění nutnosti redefinice role malby v současném mediálním prostředí. Hledání důvodů proč dnes malovat a vyučovat malbě.
  2. Hledání nezastupitelných charakteristik malby (subjektivita autora, rukodělnost, haptické a proprioceptivní působení malby spojené s belle materie. Mnemonické charakteristiky malby, vazba na minulé, faktor času. Malba jako nediskurzivní model řeči.)
  3. Přednosti a úskalí závěsného obrazu. Problém tvorby artefaktu a jeho komodifikace a adaptace mainstreamem.
  4. Pokus o vytýčení jiných, alternativních způsobů a strategií malby vzhledem k diktátu novizmu a pozitivizmu tradičně spojeném s moderním myšlením a malířskou tvorbou.
  5. Interakce a diverzifikace malby a digitálního, technického, obrazu. Otázka mediálně orientované výuky a tvorby v protikladu k intermediálním a interdisciplinárním tendencím. Instrumentální pojetí výtvarné tvorby.
  6. Možnosti synergického působení malby a nových medií.

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 03. 2017

facebook
rss
social hub