Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Koncept - objekt - instalace

Studijní program
Intermediální umění
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
BcA.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

BAKALÁŘSKÝ PROGRAM SE SPECIALIZACÍ KONCEPT-OBJEKT-INSTALACE NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI UMĚNÍ ORIENTOVANÉ NA KONCEPTUÁLNÍ PRÁCI S PROSTOREM A HMOTOU. JE VÝSOTNĚ INTERMEDIÁLNÍ, ZAMĚŘENÝ NA PROPOJOVÁNÍ A PRŮNIKY RŮZNÝCH FOREM UMĚNÍ, LIDSKÉHO POZNÁNÍ A ČINNOSTÍ.

Výuka v ateliéru Koncept-objekt-instalace je koncipována jako výchova vědomého a praktikujícího umělce, kriticky pracujícího nositele oborového talentu. Profesního obhájce sféry umění před laickým nevědomím, autora schopného invenčního řešení úkolů, schopného formálně i obsahově vícevrstevnaté komunikace, vedeného k samostatnosti a odpovědnosti nejen ve vztahu k vlastní tvorbě, ale i k vlastnímu jednání. Důraz je kladen na tvůrčí myšlení, jež dovede různá umělecká média kombinovat a propojovat a umí pracovat komplexně a inovativně, je si vědomo jednoty obsahu a formy uměleckého díla a dokáže cílevědomě budovat vlastní výtvarný názor a své specifické výrazové prostředky. Cílem je dát studentům vynikající umělecké vzdělání a odbornou oborovou průpravu, čímž se rozumí v podstatě formálně neomezený umělecký projev s důrazem na intermedialitu, tedy schopnost poradit si technicky i technologicky při volbě jakéhokoli média, samozřejmě s ohledem na vlastní schopnosti a jejich další možný rozvoj.

Koncept - objekt - instalace

Konceptuální práce s prostorem a hmotou, propojování a průnik různých forem umění.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium je zájem o současné umění, schopnost orientace v současném světě, schopnost kreativního myšlení a touha nalézat osobitá řešení. Základem je kresba jako nástroj přemýšlení a vizuální komunikace. Výhodou je základní znalost dějin umění a orientace v důležitých uměleckých dílech minulosti s akcentem na umění po roce 1945.

Co se naučíte?

Jako student programu se naučíte:

 • samostatnému tvůrčímu myšlení
 • spolupracovat s externími subjekty
 • pracovat v týmu
 • prezentovat a organizovat prezentace vlastní umělecké práce
 • kritické sebereflexi
 • vytvářet odborný text
 • volit vlastní témata a směřování vlastní práce
 • různorodé technologie a možnosti produkce uměleckého díla
 • přesvědčivě realizovat umělecký záměr
 • pokročile pracovat s materiálem a prostorem
 • vyhledávat, zpracovávat a kriticky posuzovat informace
 • vnímat současnou uměleckou scénu
 • základy managementu a produkce uměleckého díla

Kde a jak se uplatníte?

 • umělec ve svobodném povolání
 • kurátor výstav a galerista, výtvarný publicista a animátor současného umění
 • odborný pracovník ve školství (umělecké obory)
 • pracovník ve filmových a animačních studiích
 • grafický designér, designér pro potřeby audiovizuální mediální tvorby
 • kreativní pracovník pro reklamu a výstavnictví
 • manažer kulturních institucí, nadací a občanských sdružení

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: portfolio domácích prací. Žádné další přílohy ani maturitní vysvědčení uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška je dvoukolová, v 1. kole se hodnotí domácí práce uchazeče.

 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF vkládá uchazeč komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB) jako přílohu k e-přihlášce.

Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky, nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu. Každý uchazeč, který získá 10 bodů v této části přijímací zkoušky, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací a postoupí do 2. kola přijímací zkoušky, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí:

 • talentová - praktická: uchazeč plní zadané úkoly dle zvolené specializace. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
 • ústní část přijímací zkoušky má podobu rozpravy nad domácími pracemi a pohovoru zaměřeného na všeobecný rozhled v oblasti dějin umění a výtvarných umění před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 30 bodů.

Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo – domácí práce – portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací

 • fotodokumentaci vlastní tvůrčí práce
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér

2. kolo přijímací zkoušky

 • kresba hlavy nebo půlfigury podle živého modelu
 • zadaný úkol: téma bude zadáno vedoucím ateliéru (instalace, komiks, objekt, video, fotografie, performance, atd.)
 • volný úkol – téma i formu volí uchazeč
 • uchazeči si donesou tyto pomůcky:
  Nářadí na materiálovou tvorbu – řezání, sbíjení, focení, zvuk, modelování a materiál dle vlastního uvážení a svých potřeb a možností.
  Náčrtník pro poznámky (součást prezentace).
  Materiál pro kresbu – malbu podle modelu do formátu max. 170x130 cm.
  Různý materiál podle charakteru předpokládané realizace, nářadí k montáži realizace.
  Materiál lze pořizovat kdekoli i v průběhu přijímací zkoušky.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • uchazeč prezentuje své domácí práce buď „in natura“ (ve složce a podobně) nebo v elektronické podobě (portfolio nebo obrázky ve formátu jpg nebo pdf)
 • orientace ve zvoleném oboru
 • všeobecný kulturně-společenský přehled uchazeče, znalosti z dějin výtvarné kultury a současného umění

Pohovory budou probíhat průběžně.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 • Domácí práce komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.