Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fotografie

Studijní program
Intermediální umění
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
BcA.
Garant specializace
Přihláška od-do
10. 05. 2022 - 31. 07. 2022

Studijní program v kostce

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM SE SPECIALIZACÍ FOTOGRAFIE NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI FOTOGRAFIE S DŮRAZEM NA FOTOGRAFII UMĚLECKOU.

Výuka probíhá z části formou skupinové ateliérové práce, zde se řeší konkrétní fotografické projekty a zadání, teoretické problémy, dále pak v praktických cvičeních předmětů zaměřených na získávání praktických fotografických dovedností a na přednáškách a seminářích teoretických disciplín. Nedílnou součástí je i získávání jazykových kompetencí.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium fotografie je základní znalost práce s médiem, tvůrčí a pracovní zápal, zájem o současné umění, schopnost kreativního myšlení a touha nalézat osobitá řešení. Očekáváme i základní kulturně historický přehled.

Co se naučíte?

Cílem je svobodná tvůrčí osobnost s odborným i všeobecným přehledem a multikulturním povědomím, se schopností orientace na současné umělecké scéně a dovedností jednotlivé události zasadit do širšího sociokulturního kontextu. Naučíte se pracovat se současnými technologiemi, pracovními postupy a materiály, které se ve fotografii používají. Získáte schopnost se dále učit a využívat technologické i teoretické podněty z vlastního oboru i z oborů jiných. Naučíte se porozumět vizuální i etické stránce mediální komunikace, získáte obrazové gramotnosti, umožňující zodpovědné rozhodování a nakládání s obrazem. Profesionálně zvládnete celý pracovně tvůrčí proces vzniku technických obrazů libovolnou cestou a na libovolném typu přístroje a z toho plynoucí svobodu pro práci s obrazem v analogovém, digitálním i ve virtuálním prostředí. Získáte schopnost samostatné a inovativní práce. Naučíte se spolupracovat a odborně komunikovat v kolektivu v průběhu celého pracovně tvůrčího procesu v oblasti volného i užitého umění. Získáte schopnost vytvořit původní autorské dílo a prezentovat jej odpovídajícím způsobem.

Kde a jak se uplatníte?

 • umělec ve svobodném povolání
 • fotograf pro různá média a instituce
 • kurátor výstav a galerista
 • výtvarný publicista či animátor současného umění
 • pracovník ve filmových studiích
 • kreativní pracovník pro reklamu a výstavnictví
 • manažer kulturních institucí, nadací a občanských sdružení
 • tvůrčí pracovník v oblasti kreativních odvětví (obrazový redaktor, pracovník grafického studia, galerie, televize, divadla, filmu, ...)

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: portfolio domácích prací. Žádné další přílohy ani maturitní vysvědčení uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška je dvoukolová, v 1. kole se hodnotí domácí práce uchazeče.

 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu se zaměřením na zvolený ateliér
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF vkládá uchazeč komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB) jako přílohu k e-přihlášce.

Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky, nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu. Každý uchazeč, který získá 10 bodů v této části přijímací zkoušky, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací a postoupí do 2. kola přijímací zkoušky, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí:

 • talentová - praktická: uchazeč plní zadané úkoly dle zvolené specializace. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
 • ústní část přijímací zkoušky má podobu rozpravy nad domácími pracemi a pohovoru zaměřeného na všeobecný rozhled v oblasti dějin umění a výtvarných umění před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 30 bodů.

Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo – domácí práce - vlastní portfolio s autoportrétem v rozsahu cca 25 prací

2. kolo přijímací zkoušky

 • realizace zadaného úkolu – uchazeč volí ze 3 zadaných témat, které zpracuje vlastním aparátem
 • volný úkol inspirovaný místem

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • pohovor zaměřený na všeobecný kulturně společenský přehled s důrazem na znalosti z oboru fotografie a výtvarného umění

Pohovory budou probíhat průběžně.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 • Domácí práce komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.