Charakteristika katedry intermédií

Studijní program Katedry intermédií - KIMse řídí akreditovaným bakalářským a magisterským programem, který je realizován na základě harmonogramu akademického roku sestaveného děkanem Fakulty umění OU. V rámci studijního programu Výtvarná umění jsou na KIM akreditovány dva studijní obory Výtvarná fotografie a Intermédia . Obor Výtvarná fotografie je v bakalářském studijním programu. Obor intermédia se v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu dělí na tři ateliéry a to Ateliér animace a audiovizuálního umění , Ateliér intermediální tvorby a Ateliér video, multimédia, performance .

Ateliér animace a audiovizuálního umění

Výukový plán ateliéru Animace a audiovizuálního umění je sestaven tak, aby umožnil studentovi rozvinout jeho tvůrčí potenciál a zvýšil tak jeho schopnost pružné adaptace a orientace v současném komerčním i nekomerčním audiovizuálním dění, aplikovat znalosti a dovednosti v co nejširším záběru a projektovat prvky volné tvorby do tvorby užité.

Výuka je postavena na základech teoretického, ale především praktického zvládnutí výtvarných disciplín animace či jinak zpracovaného pohyblivého obrazu (resp. kresba, malba, fotografie, techniky filmu a videa, videoart, interaktivní kniha, komiks či video, světelná projekce - videomapping, ozvučení projektu, tvorba v současných počítačových programech, klasická i digitální animace a intermediální prolínání těchto disciplín) a jejich využití pro potřeby individuálního talentu každého studenta - budoucího umělce. Posluchači prochází chronologicky i paralelně cvičeními všech jmenovaných disciplín, a soustavně se účastní kurzů a školení pro zvládnutí digitálních technologií, jazykových znalostí a znalostí z uměnovědných předmětů. Nechybí i příprava pro management umění. Studenti jsou při konzultacích vedeni k samostatnosti, práci s informacemi a jinými zdroji k formulování témat svých studijních prací i své budoucí umělecké práce a praxe. Tomu napomáhá individuální interakce pedagoga a studenta, zapojování studentů do projektů koncipovaných pedagogy a naopak, pořádání společných výstav a akcí, plenérů a exkurzí.

Ateliér intermediální tvorby

Obsah výuky vychází z názvu INTERMEDIA - spojení médií. Médium zde není vnímáno jen jako umělecká forma na bázi konceptuálního umění, ale jako výsledek smyslového vnímání a počínání (zrak, sluch, hmat, čich, myšlenka). Společným výchozím bodem ve kterém je umístěno výsledné umělecké dílo je PROSTOR (interiér, exteriér, duchovní místo). Ten je "vyplňován" škálou kombinací uměleckých forem: instalace, objekt, text, video, fotografie, projekce, počítač, performance. Navazuje na tradice světového umění po roce 1945. Nedílnou součástí výuky je komunikace - diskuse období od původního nápadu (zadání) ke konečné realizaci díla formou partnerského vztahu: učitel - student - ateliérová skupina.

Ateliér video, multimédia, performance

Výuka v podstatě chronologicky kopíruje dynamický vývoj výtvarného umění po roce 1945, základními kameny jsou kromě úvodu do historie umění, filozofie a etiky především klasické výtvarné disciplíny. Proto je náplní bakalářského a navazujícího magisterského studia kresba, malba, objekt, instalace, performance a jejich obohacení o všestranné využití digitálních technologií v jejichž centru je záznam dat, jejich tvůrčí zpracování v osobním počítači PC a další práce s výstupy, které se stávají buď podkladem pro tvorbu výše vyjmenovaných klasických disciplín (malba), nebo jejich součástí (digitální tisk, instalace nebo objekt) anebo vlastním uměleckým dílem v prostředí virtuálním, na internetu nebo na různých datových nosičích, prezentovatelných nejen v galerijním prostoru, ale i ve veřejném prostoru a architektuře obecně (manipulovaná fotografie, záznam a editace performance, videoart, mapping, street art, net art, project art, sound art,…). Studenti se naučí používat dostupné technologie a programy v rámci možností vybavení školy a dílčích školení, kurzů a workshopů. Výuka obsáhne praktické vedení a teoretickou podporu při pořizování dat a vstupů (společných pro klasickou i digitální fotografii, film i video), jejich postprodukci, strategii a způsoby prezentace pro volnou tvorbu i komerční uplatnění. Kromě péče o formální stránku tvůrčího procesu je páteří výuky diskuse o obsahové stránce uměleckého díla a společenském a morálním angažmá tvůrce).

Ateliér výtvarné fotografie

Jedná se o tříleté bakalářské prezenční studium. Při studiu je kladen důraz na otevřenost myšlenkovým alternativám a zprostředkování všech dostupných vlivů, ne jen ze světa umění, přírody, či filozofie, ale třeba i z výroby, vědy, různých společenských komunit, virtuálních světů, mediálních a informačních struktur. Fotografietechnický obraz je brán jako integrující a klíčové médium současného výtvarného umění a veškeré obrazové tvorby a komunikace. Toto médium lze použít ne jen jako výsledné dílo, ale i jako prostředek ke konečné realizaci v médiu jiném. K fotografii je přistupováno jako ke svobodnému obrazu umožňujícímu libovolný zásah do procesu vzniku i výsledné instalace. Fotografická tvorba je vnímána jako nedílná součást výtvarného umění a je probírána z pohledu jak společenských věd tak odborné techniky a teorie, které mají zajistit studentovi kvalitní technickou i teoretickou výbavu. Fotografie není limitem, ale inspirující výzvou k překročení a rozšíření pojmu. Její studium je chápáno i jako otevření se možnostem, které vznikají na hranicích s ostatními medii, žánry a obory. Intermediální spojení je v rámci ateliérové práce samozřejmě možné. Studium má ateliérovou formu se společnými obecnými základy. S cílem připravit samostatné tvůrčí osobnosti, které se v průběhu studia odborně teoreticky a technicky zdokonalí a tvůrče profilují. Výuka v ateliéru je založena na otevřeném partnerském vztahu osobností studentů a učitelů. V ateliérové práci a v diskusích si studenti tříbí a formují vlastní umělecký názor a usilují o nové tvořivé reflexe a inovace. Ateliérové debaty a konzultace mají napomoci rozpoznat a korigovat také vlastní názorové bloky a výtvarná umělecká a myšlenková klišé i předpoklady vlastní umělecké práce. V ateliéru je utvářen kritický diskurz, jež umožňuje konfrontace a názorové střety, jež nutí k vysoké koncentraci a vysokému pracovnímu a intelektuálnímu nasazení.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 03. 2017