Charakteristika katedry intermédií

Studijní program Katedry intermédií – KIM, se řídí akreditovaným bakalářským a magisterským programem Výtvarná umění, obor Intermédia, který je realizován na základě harmonogramu akademického roku, sestaveného děkanem Fakulty umění OU. V rámci studijního programu Výtvarná umění je na KIM v bakalářském programu akreditováno pět studijních specializací v jednotlivých ateliérech: Ateliér fotografie, koncept-objekt-instalace, video-multimédia-performance, animovaná tvorba a knižní design. V navazujícím magisterském studijním programu se studijní program dělí na čtyři ateliéry a to na Ateliér fotografie, koncept-objekt-instalace, video-multimédia-performance a na Ateliér knižní design a animace.

Ateliér fotografie

Bakalářský studijní program se specializací Fotografie nabízí komplexní a odborné vzdělání v oblasti fotografie s důrazem na fotografii uměleckou. Výuka probíhá z části formou skupinové ateliérové práce, zde se řeší konkrétní fotografické projekty a zadání i teoretické problémy, dále pak v praktických cvičeních předmětů, zaměřených na získávání praktických fotografických dovedností a na přednáškách a seminářích teoretických disciplín. Nedílnou součástí je i získávání jazykových kompetencí.

Navazující – magisterské studium ve specializaci Fotografie nabízí komplexní odborné vzdělání v médiu fotografie s intermediálními přesahy i s přesahy do jiných médií. Důraz je kladen zvláště na práci s pohyblivým obrazem. Základem je samostatná práce s konzultačním vedením, ve které je Ateliér sdíleným časoprostorem, v němž se v koncentrovaném a otevřeném spojení osobností destiluje Umění. Technologické dovednosti se rozvíjí i v praktických cvičeních a hlubší teoretický vhled v přednáškách a seminářích.

Ateliér koncept-objekt-instalace

Bakalářský program se specializací Koncept-objekt-instalace nabízí komplexní a odborné vzdělání v oblasti umění, orientovaného na konceptuální práci s prostorem a hmotou. Je výsostně intermediální, zaměřené na propojování a průniky různých forem umění, lidského poznání a činností.

V navazujícím magisterském studiu v Ateliéru koncept-objekt-instalace je kladem důraz na samostatnou práci prostřednictvím konzultací učitele a studenta, kdy hledáme neomezenou škálu POINT!!! Sociologické, filozofické, imaginativní, smyslové aspekty tvorby (ne)relativizující zažité standardy exaktně funkční a techno-kreativní společnosti. Místem komunikace učitele a studenta je PROSTOR - fyzický, ideový, přes/nad časový, historický, vědecký, nespecifikovatelný (ateliér, budova, okolí, město, krajina/za krajinou, nad/pod…ve vertikální a horizontální linii atd.

Ateliér video-multimédia-performance

Bakalářský program se specializací Video-multimédia-performance nabízí širokospektrální znalost mnoha oborů výtvarného umění (kresba, malba, objekt, instalace, performance, nová média, video-art, fotografie,…) a schopnost používat jejich průniky ve vlastní výtvarné tvorbě. Během tří let studia se posluchač obeznámí s vyjmenovanými obory a paralelně formuje svůj vlastní individuální umělecký program, jeho obsah i formu prostřednictvím konzultací s pedagogy.

Magisterský program se specializací Video-multimédia-performance navazující na předchozí bakalářské studium prohlubuje schopnost tvořit intermediálně (znalost starých i nových médií) a přidává další disciplíny: sound art, light art, net art, angagement art atp., jde v podstatě o samostatný výzkum každého studenta do nových možností soudobých uměleckých disciplín, inspirovaných současnou vědou a technikou (např. telepresence art, biotelematic art, transgenic art apod.) anebo vytváření projektů většího rázu, vedení kreativních teamů, angažovaného a politického umění ve veřejném prostoru. Toto studium je již na rozdíl od bakalářského studia modifikováno podle osobnosti každého jednotlivého posluchače a jeho stávajícího uměleckého programu. Vyjmenované disciplíny jsou jen víceméně vodítka a obsah studia se přizpůsobuje aktuálním tématům a formám současného umění a jeho výhledy do budoucna. Nemenší důraz se klade i na teoretickou přípravu z filosofie a estetiky a pro potřeby potencionální pedagogické a akademické dráhy.

Ateliér animovaná tvorba

Bakalářský program se specializací Animovaná tvorba je zaměřený na teoretickou i praktickou přípravu studentů v oblasti motion designu, kresby, malby, fotografie, filmu a videa, videoartu, interaktivní digitální knihy, komiksu, světelných projekcí, videomappingu, klasické i digitální animace a intermediálního prolínání těchto disciplín. Klademe důraz na individuální talent každého studenta.

Student své dovednosti a znalosti získává během tříletého bakalářského studia výukového plánu, během něhož si osvojuje schopnosti pro samostatnou tvůrčí práci, schopnost analyzovat, dramaturgicky i scenáristicky zpracovat téma a dovést je nejvhodnější cestou k realizaci s ohledem na věrohodnou analýzu a sebereflexi vlastní tvorby.

Ateliér Knižní design

Specializace Knižní design bakalářského studijního programu Intermédia představuje studium, zaměřené na znalosti a dovednosti, jejichž centrem je příběh a jeho transformace do knižní či digitální podoby prostřednictvím kresby, ilustrace, typografie, knižní vazby, základů animace a jejich vzájemného prolínání. Současně otevírá prostor pro volnou tvorbu autorské knihy, PaperArtu či knižních objektů a instalací. Značný důraz je kladen na současné technologie a jejich využití v profesionální práci studenta. Nedílnou částí studia je angažovanost v oboru formou soutěží, výstav, schopnost orientace v oboru, teoretické znalosti a rozvíjení jazykových dovedností studenta.

Ateliér Knižní design a animace

Navazující magisterský studijní program Knižní design a animace slučuje dvě bakalářské studijní specializace (knižní design, animovaná tvorba) a rozvíjí intermediální prostor pro hledání společných styčných témat a možností tvorby, tj. všeho, co směřuje k celku suverénního, profesionálního výstupu. Nabízí syntézu kresby, fotografie, animace, ilustrace, autorské knihy, počítačové 2D a 3D vizualizace, typografie, digitální grafiky, vizuálních efektů, postprodukce atd.

V navazujícím magisterském programu na základě vlastního uměleckého zaměření se student profiluje svými autorskými projekty, jež mohou být individuálně zaměřeny jak na knižní tvorbu, tak na tvorbu animovanou, stejně tak na kombinaci obou.


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022