Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Video - multimédia - performance

Studijní program
Intermediální umění
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
MgA.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

MAGISTERSKÝ PROGRAM SE SPECIALIZACÍ VIDEO-MULTIMÉDIA-PERFORMANCE NAVAZUJE NA PŘEDCHOZÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM, PROHLUBUJE SCHOPNOST TVOŘIT INTERMEDIÁLNĚ (ZNALOST STARÝCH I NOVÝCH MÉDIÍ) A PŘIDÁVÁ DALŠÍ DISCIPLÍNY: SOUND ART, LIGHT ART, NET ART, ANGAGEMENT ART, ATP., jde v podstatě o samostatný výzkum každého studenta do nových možností soudobých uměleckých disciplín inspirovaných současnou vědou a technikou (např. telepresence art, biotelematic art, transgenic art apod.) anebo vytváření projektů většího rázu, vedení kreativních týmů, angažovaného a politického umění ve veřejném prostoru. Toto studium je již na rozdíl od bakalářského studia modifikováno podle osobnosti každého jednotlivého posluchače a jeho stávajícího uměleckého programu. Vyjmenované disciplíny jsou jen víceméně vodítka a obsah studia se přizpůsobuje aktuálním tématům a formám současného umění a jeho výhledy do budoucna. Nemenší důraz se klade i na teoretickou přípravu z filosofie a estetiky a pro potřeby potencionální pedagogické a akademické dráhy.

Co od vás očekáváme?

Znalost mnoha oborů výtvarného umění (kresba, malba, fotografie, kreativní práce s počítačovými programy, schopnost pořizovat a editovat video, vytvářet objekty a instalace, základy akčního umění). Schopnost syntetizovat více disciplín z klasických i nových médií do jednoho uměleckého projektu, vytvářet projekty umění ve veřejném prostoru. Schopnost pracovat v týmu, studovat teoretické prameny a zájem o současné technologie, vědu, společnost, politiku a filosofii. Schopnost přijmout angažmá ve svém uměleckém programu.

Co se naučíte?

Pracovat samostatně v oblasti volné tvorby podle vašeho individuálního zaměření. Osvojení dalších disciplín, jako je sound art, light art, net art. Pracovat s teoretickými texty, zakládání uměleckých skupin, generačních vystoupení ve smyslu formulování své generace pomocí různých akcí ve veřejném prostoru, strategie sebepropagace, vytváření vlastních projektů, včetně vedení širšího týmu, zakládání spolků, galerií, festivalů, happeningů, získávání prostředků na tuto činnost. Spolupracovat s vědci, techniky a sportovci na interdisciplinárních projektech, pokud k tomu budete inklinovat.

Kde a jak se uplatníte?

Jako kvalifikovaní umělci ve volné tvorbě podle svého individuálního zaměření. Uplatníte se i jako zaměstnanci všech forem kreativního průmyslu, filmu, TV, reklamy a designu, eventuálně v umělecké publicistice, budete kvalifikovaní pro vytváření projektů většího rázu, vedení kreativních týmů, zaměstnanců institucí i jako zakladatelé vlastních, např. neziskových institucí, galerií, spolků, festivalů, apod. Budete připraveni nastoupit akademickou dráhu a k dalšímu postgraduálnímu studiu.

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani doklad o předchozím vzdělání uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška sestává ze dvou částí:

V talentové části přijímací zkoušky zkušební komise sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty hodnotí předložené portfolio, případně další dokumentaci tvůrčí činnosti. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 20 bodů.

Ústní část přijímací zkoušky probíhá před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je pohovor, který prověří znalosti uchazeče z oboru a rozprava nad nastíněným projektem magisterského studia. Každý uchazeč může v této části přijímací zkoušky získat nejvýše 20 bodů.

Každý uchazeč může získat nejvýše 40 bodů z obou částí přijímací zkoušky. Každý uchazeč, který získá méně než 30 bodů z obou částí přijímací zkoušky, nesplnil podmínku úspěšného vykonání přijímací zkoušky a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

 • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • teoretické znalosti z oboru
 • praxe v oboru a její výsledky
 • bibliografie a osobní projekt magisterského studia

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.