Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Zpěv

Studijní program
Zpěv
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
MgA.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Navazující magisterský obor Zpěv je zaštiťován renomovanými pedagogy s bohatou koncertní činností. Vzdělávání je provázáno se získáváním praktických zkušeností. Na výuku sólového zpěvu jsou úzce navázány další aktivity, které vám pomohou získat zkušenosti a znalosti v oboru. Součástí studijního programu je praxe v operním studiu, které produkuje každoročně inscenaci některého z operních děl. Samozřejmostí je možnost být součástí komorního souboru vedeného zkušeným pedagogem a aktivní účast na koncertech a jiných produkcích pořádaných naší fakultou.

Výuka hudebně teoretických disciplín poskytuje studentům podrobný vhled do problematiky autentické interpretace děl různých období. Součástí studia jsou workshopy, které naše fakulta pravidelně pořádá, a studenti jsou jejich nedílnou součástí. Tyto workshopy jsou vedeny významnými osobnostmi, které předávají našim studentům své pracovní zkušenosti.

Fakulta umění dlouhodobě spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Národní divadlem moravskoslezským a mnoha dalšími institucemi. V rámci praxe se studenti podílí na různých inscenacích divadelních produkcí. Vybraní absolventi se pravidelně prezentují jako sólisté koncertů Janáčkovy Filharmonie Ostrava, či dalších orchestrů.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Sólový zpěv

Studiem zpěvu a sólového zpěvu vás provede významná operní a koncertní pěvkyně doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.

Co od vás očekáváme?

Podmínkou je úspěšně ukončené bakalářské studium a vykonání přijímací zkoušky s repertoárem určeným pro daný studijní obor. Samozřejmostí je pak zájem o studium hudby a schopnost osvojit si nové poznatky z oblasti hudební praxe i teorie.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • Budete profesionálně ovládat techniku operního zpěvu
 • Budete umět pracovat v pěveckém sboru a podílet se na jeho vedení
 • Budete schopen pracovat s hudebním materiálem správně ho interpretovat v praxi s ohledem na stylovost interpretace
 • Budete znát hudebně teoretické zákonitosti a uplatňovat je v praxi při vlastní interpretaci díla
 • Budete umět pracovat v organizačních týmech při realizaci hudebních projektů

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent navazujícího magisterského studijního programu najdete široké uplatnění jako sólista, zpěvák v operním sboru, či různých komorních seskupeních s širokou škálou možností zaměření od staré hudby až po hudbu moderní. Pracovní možnosti najdete i v hudebním školství, na různých typech škol vyučujících hudební obory.

Konkrétní pracovní pozice

 • Sólový zpěvák
 • Člen divadelního sboru
 • Člen komorního souboru
 • Učitel
 • Projektový manažer pro hudební produkce

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Obecná podmínka

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii diplomu. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia, který se bude konat v září. O konkrétním termínu zápisu do studia budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni po skončení přijímacích zkoušek.

Přílohy k přihlášce: Žádné přílohy ani doklad o předchozím vzdělání uchazeči na fakultu nezasílají.

Další podmínka

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou dílčích částí:

Talentová část přijímací zkoušky má podobu zpěvu před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Každý uchazeč si zajistí svého korepetitora na vlastní náklady. Každý uchazeč je povinen předat zkušební komisi před začátkem talentové zkoušky lékařskou zprávu o foniatrickém vyšetření ne starší 14 dnů. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 70 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 50 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Obsahem zkoušky je znalost hudebně – teoretických pojmů a přehled v kulturně hudebních disciplínách. Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 15 bodů. Každý uchazeč, který získá méně než 5 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

Program v délce cca 60 minut obsahuje:

 • dvě barokní árie
 • dvě operní árie
 • písňový cyklus
 • zbytek programu do určeného časového rozsahu doplní uchazeč dle vlastní volby písněmi a áriemi různého slohového i kompozičního zaměření

Zkušební komise posoudí také vhodnost tohoto výběru. Přednes zpaměti je podmínkou.

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • všeobecný kulturní přehled
 • dějiny hudby

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom na fakultu uchazeči nezasílají.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.