Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fotografie

Studijní programIntermediální umění
FakultaFakulta umění
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBcA.
Garant programudoc. Mgr. Jiří Surůvka
Garant specializaceMgr. Michal Kalhous, Ph.D.

Studijní program v kostce

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM SE SPECIALIZACÍ FOTOGRAFIE NABÍZÍ KOMPLEXNÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI FOTOGRAFIE S DŮRAZEM NA FOTOGRAFII UMĚLECKOU.

Výuka probíhá z části formou skupinové ateliérové práce, zde se řeší konkrétní fotografické projekty a zadání, teoretické problémy, dále pak v praktických cvičeních předmětů zaměřených na získávání praktických fotografických dovedností a na přednáškách a seminářích teoretických disciplín. Nedílnou součástí je i získávání jazykových kompetencí.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem pro studium fotografie je základní znalost práce s médiem, tvůrčí a pracovní zápal, zájem o současné umění, schopnost kreativního myšlení a touha nalézat osobitá řešení. Očekáváme i základní kulturně historický přehled.

Co se naučíte?

Cílem je svobodná tvůrčí osobnost s odborným i všeobecným přehledem a multikulturním povědomím, se schopností orientace na současné umělecké scéně a dovedností jednotlivé události zasadit do širšího sociokulturního kontextu. Naučíte se pracovat se současnými technologiemi, pracovními postupy a materiály, které se ve fotografii používají. Získáte schopnost se dále učit a využívat technologické i teoretické podněty z vlastního oboru i z oborů jiných. Naučíte se porozumět vizuální i etické stránce mediální komunikace, získáte obrazové gramotnosti, umožňující zodpovědné rozhodování a nakládání s obrazem. Profesionálně zvládnete celý pracovně tvůrčí proces vzniku technických obrazů libovolnou cestou a na libovolném typu přístroje a z toho plynoucí svobodu pro práci s obrazem v analogovém, digitálním i ve virtuálním prostředí. Získáte schopnost samostatné a inovativní práce. Naučíte se spolupracovat a odborně komunikovat v kolektivu v průběhu celého pracovně tvůrčího procesu v oblasti volného i užitého umění. Získáte schopnost vytvořit původní autorské dílo a prezentovat jej odpovídajícím způsobem.

Kde a jak se uplatníte?

 • umělec ve svobodném povolání
 • fotograf pro různá média a instituce
 • kurátor výstav a galerista
 • výtvarný publicista či animátor současného umění
 • pracovník ve filmových studiích
 • kreativní pracovník pro reklamu a výstavnictví
 • manažer kulturních institucí, nadací a občanských sdružení
 • tvůrčí pracovník v oblasti kreativních odvětví (obrazový redaktor, pracovník grafického studia, galerie, televize, divadla, filmu, ...)

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Uchazeč doloží ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplomu absolventa konzervatoře. Tento doklad předávají uchazeči u zápisu do studia. O konkrétním termínu zápisu do studia budou přijatí uchazeči informováni po skončení přijímacích zkoušek.

V případě, že se uchazeč rozhodne podat přihlášku na více specializací, musí počítat s náročností přijímací zkoušky a jejím průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny specializace.

Přijímací zkouška je dvoukolová. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

1. kolo přijímací zkoušky – talentová. Hodnotí se domácí práce uchazečů.

 • Uchazeči zasílají své domácí práce elektronickou cestou.
 • Uchazeč své portfolio vybírá tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu.
 • Soubory ve formátu JPEG nebo PDF ukládají uchazeči komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB) na úložiště, které je součástí jejich e-přihlášky.
 • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 10 bodů.
 • Každý uchazeč, který získá méně než 10 bodů v 1. kole přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.
 • Každý uchazeč, který získá 10 bodů, automaticky postupuje do 2. kola přijímací zkoušky.

2. kolo přijímací zkoušky

 • 2. kolo přijímací zkoušky sestává ze dvou částí
  • talentová – zadané úkoly podle zvolené specializace
   • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.
  • ústní – rozprava nad domácími pracemi a pohovor zaměřený na všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění
 • Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 30 bodů.
 • Body z 1. a 2. kola se sčítají. Každý uchazeč může získat nejvýše 100 bodů.
 • Každý uchazeč, který získá méně než 75 bodů z přijímací zkoušky celkem, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obsah talentové zkoušky

1. kolo – domácí práce – portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací

2. kolo přijímací zkoušky

 • pohovor
 • zadaný úkol

Okruhy k ústní zkoušce – pohovor

 • rozprava nad domácími pracemi
 • pohovor zaměřený na všeobecný kulturně společenský přehled s důrazem na znalosti z oboru fotografie a výtvarného umění Pohovory budou probíhat dle harmonogramu a vylosovaného pořadí.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

 • Domácí práce komprimované v jeden soubor ve formátu ZIP (max. 100 MB).

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email:
  telefon: +420 553 46 1234
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.