Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ, pro učitele praktického vyučování SŠ, pro učitele odb. výcviku SŠ, pro učitele uměleckých odb. předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři a pro učitele jazykové školy
Fakulta / organizační jednotka:Fakulta umění OU
Cílová skupina:pedagogové ZUŠ, SOŠ, VOŠ
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry, 175 hod.
Cena:16 500 Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:pro podrobnější informace kontaktujte garanta programu MgA. Ján Garláthy, Ph.D.
Garantující odborná katedra:Katedra teorie a dějin umění (Fakulta umění OU)
Anotace:Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí pedagogické aprobace pro učitele uměleckých odborných předmětů na základní škole, základní umělecké škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a střední škole. V neposlední řadě mu studium umožní aplikovat teoretické poznatky v praxi už během studia, a to na dvou stupních škol. Pedagogická praxe v rámci studia bude probíhat na základním, středním a vyšším odborném stupni školství.
Vzdělávací cíl:závěrečná zkouška
Způsob ukončení studia:osvědčení o absolvování kurzu
Předpoklady pro přijetí:každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou
Přihlášky:Přihlášku podá uchazeč elektronicky na webu OU (e-přihláška) nejpozději do 16. června 2024. Zkrácenou verzi přihlášky je nutné vytisknout (kliknout na ikonu Přehled – dále kliknout na ikonu: Verze pro tisk). Vytištěnou přihlášku podepsat, přiložit ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce, včetně motivačního dopisu a vše zaslat poštou na adresu viz níže. U uchazečů o studium v modulu Hudební umění je nutné uvést na vytištěnou přihlášku požadovanou specializaci studia (např. klavír, hoboj).
Fakulta umění, Ostravská univerzita
Studijní oddělení
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
nebo doručit osobně.
Přijímací řízení:online pohovor, přičemž přijímací komise může od pohovorů upustit
Uzávěrka přihlášek:16. června 2024
Kontakt / další informace:MgA. Ján Garláthy, Ph.D.
Způsob platby:bankovním převodem
Vyučující:pedagogové Fakulty umění a pedagogové Pedagogické fakulty OU
Další informace:podmínky přijetí ke studiu v programu CŽV soubor pdf 0,21 MB