Neomaster

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Galerie CSK Lublin, 7. března – 14. dubna 2024

Kurátoři / Kuratorzy: František Kowolowski, Tomáš Koudela
Spolukurátor / Współkurator: Sławomir Toman
Produkce / Produkcja: Tereza Čapandová

Partneři projektu / Partnerzy projektu: Ostravská univerzita, Fakulta umění Ostravské univerzity, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Galerie GDM Contemporary.

Vystavující umělkyně a umělci / Artyści: Jiří Surůvka, Petr Lysáček, František Kowolowski, Arek Marcinkowski, Jiří Kuděla, Ivo Sumec, Tomáš Koudela, Pavel Forman, Marek Schovánek, Lucie Rosická, Jiří Marek, Tereza Samková, Tereza Čapandová, Dáša Lasotová, Jakub Pohludka, Dominik Pohludka, Jiří Šigut, Michal Kalhous, Tomáš Knoflíček

Výstavní projekt Neomaster je prezentací umělců ostravské výtvarné scény, kteří se na počátku devadesátých let a v průběhu následujících desetiletí významný způsobem spolupodíleli na utváření nové kulturní identity města. Součástí jejich profesních kariér je také u mnohých z nich i důležité angažmá při vzniku a následném procesu utváření a dotváření existence ostravské Fakulty umění, která si v českém výtvarném životě získala důležité místo, jako epicentrum nových a silných talentů intenzivně působících po ukončení studia na české výtvarné scéně. K výše řečenému je možné přihlédnout, abychom nahlédli motivaci kurátorů v kontextu autorského výběru, v němž jsou rozhodujícím způsobem zastoupení umělci, jejichž kariéry jsou v českém kontextu obecně sdílenou hodnotou, ale i autoři, kteří jsou teprve na začátku svých uměleckých kariér. Fenomén umělce a jeho žáka je tedy jedním z klíčových prvků utvářejícím výstavní rámec, vedle toho se na něm výrazně spolupodílí specifické akcenty industriálního charakteru místa, z něhož autoři pocházejí, nebo kde pracují: Druhým konceptuálním jádrem výstavního projektu je specifický druh ostravského černého humoru, jehož direktivní tóny jsou osvěžujícím závanem čiré existenciální radosti, která spoluutváří český umělecký prostor již pěknou řádku let. Další esenciální tóny výstavního konceptu, prezentní v tvorbě předmětných autorů, jsou tyto: performativní složka, multimediální výraz, postindustriální obsah, metadokument, politické umění, a ekoart v dialogických vazbách s tradičními, mnohdy subtilně transformovanými výtvarnými gesty, v oblasti malby, kresby a sochy.

Projekt wystawienniczy Neomaster to prezentacja artystów ostrawskiej sceny, którzy na początku lat 90. i w kolejnych dekadach znacząco przyczynili się do ukształtowania nowej tożsamości kulturowej miasta. Ich kariery zawodowe dla wielu z nich wiążą się także z ważnym udziałem w tworzeniu i późniejszym kształtowaniu Wydziału Sztuki w Ostrawie, który zyskał istotne miejsce w czeskim świecie artystycznym jako epicentrum nowych talentów intensywnie działających na scenie artystycznej po ukończeniu studiów. To właśnie te aspekty warto wziąć pod uwagę, przyglądając się motywacjom kuratorów przy doborze artystów. W projekcie zdecydowanie reprezentowani są artyści o ugruntowanej wartości w kontekście czeskim, ale także ci, którzy są na początku swojej artystycznej drogi. Fenomen artysty i jego ucznia, działających ramię w ramię, jest zatem jednym z kluczowych elementów kształtujących ramy wystawy. Do tego dochodzi wkład specyficznych akcentów industrialnego charakteru miejsca, skąd pochodzą lub gdzie pracują artyści. Drugim konceptualnym rdzeniem projektu jest specyficzny rodzaj ostrawskiego czarnego humoru, którego przenikliwe tony są orzeźwiającym powiewem czystej egzystencjalnej radości, współtworzącej czeską przestrzeń artystyczną od kilku lat. Istotne odcienie koncepcji wystawy, prezentowane w pracach omawianych artystów, obejmują: komponent performatywny, ekspresję multimedialną, treści postindustrialne, metadokument, sztukę polityczną i ekologiczną, które w dialogicznych powiązaniach współgrają z tradycyjnymi, często subtelnie przetworzonymi gestami artystycznymi z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby.Zveřejněno / aktualizováno: 01. 03. 2024