Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na OU v Ostravě v roce 2003 (IpUS - výtvarné umění)

Studijní program: Institut pro umělecká studia IUS 8206 R výtvarná umění

Studijní obor: umělecko-pedagogické studium – výtvarná umění

Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek: I. kolo – 7.4. – 11.4. posouzení domácích prací
- řádný termín: II. kolo - talentová zkouška, pohovor. 22.4 – 25.4.2003
- náhradní termín: 16.6.2003
Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí: 25.5.2003
Termín skončení přijímacího řízení: 25.4.2003
Celkový počet podaných přihlášek: 295
Celkový počet přihlášených uchazečů: 294
Celkový počet dostavivších se k přijímací zkoušce: 277
Z toho v náhradním termínu: 3
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí: 47
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky k přijetí: 230
Počet uchazečů, kterým byla prominuta přij.zkouška: 0
Počet uchazečů přijatých ke studiu: 50

Informace o výsledcích přijímacího řízení podle studijního programu a oboru za Institut:

Studijní obor

Počet přihlášek / Počet přihlá-šených

Promi-nuta PZ1

Dosta-vili se k PZ1
(z toho v náhr. termínu)

Splnili podmínky

Nesplnili podmínky

Přijato ke studiu

Počet odvolání

Počet kladných rozhod-nutí

Počet zapsa-ných ke studiu

Bakalářský studijní program:
Výtvarná umění
 

295/294

0

277 (3)

47

230

50

20

3

47

1 PZ = přijímací zkouška

V průběhu přijímacího řízení nenastala žádná závažná situace, která by mohla některé účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení.