Akademický senát FU OU zvolil nového děkana

Akademický senát členům akademické obce:

S ohledem na proces volby uvádíme článek 2 (odstavec 2) z přílohy č. 1 (Volba a odvolání děkana FU OU) z Jednacího řádu AS FU OU:

"Organizaci a průběh voleb může napadnout člen akademické obce FU OU. Člen akademické obce FU OU může podat zdůvodněné námitky předsedovi volební komise v termínu do 5 pracovních dnů od zveřejnění volebního protokolu. Marným uplynutím této lhůty pro podávání námitek platí, že volby proběhly v souladu s právními předpisy, tímto Jednacím řádem, dalšími vnitřními předpisy FU OU a harmonogramem voleb. Volební komise je povinna o námitce rozhodnout do 3 pracovních dnů." Lhůta zmíněných 5 pracovních dnů běží od středy 21. července 2021, zdůvodněné námitky posílejte případně na adresu .


Protokol o volbě děkana Fakulty umění Ostravské univerzity ikona pdf 0,34 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 07. 2021