Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

COVID-19 - Platná protiepidemiologická opatření na FU OU

Vážení studenti,

Na základě právního výkladu, který jsme dnes obdrželi, máme pro Vás dobrou zprávu.

Od 16. října 2020 je možné využívat budovy Fakulty umění k individuální přípravě – tedy samostatná práce v ateliérech a cvičení na nástroj. Bohužel, se toto povolení nevztahuje na obor zpěv.

V každé učebně může být v rámci individuální přípravy přítomen jen jeden student.

Zároveň je nutné zajistit dostatečné větrání učebny a všechna další hygienická pravidla, která jsou vyvěšena na dveřích budov a učeben.

Věřím, že Vám toto uvolnění omezení pomůže ve studiu.

MgA. Michal Bárta, Ph.D.
proděkan pro studium
Fakulta uměníVážení kolegové a kolegyně, studenti a studentky,

od pondělí 12. října 2020 dojde k omezení na základě kterého mají studenti zakázán vstup do budovy školy. Je nám to líto, ale znovu se musíme spolehnout na distanční výuku.

Prosím Vás všechny o to, abychom se vzájemně kontaktovali a komunikovali spolu prostřednictví mailu, platformy Teams nebo jakkoli jinak. Věřím, že i taková výuka dokáže mít svůj smysl, i když prezenční výuce se samozřejmě nemůže rovnat.

Prozatím platí nařízení (vyjmuto z nařízení vlády):

Provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů,
Toto nařízení platí do 25. října 2020.

Další aktuální informace sledujte na webu Fakulty umění a ve svých e-mailech.

Věřím, že vše zvládneme a budeme se snažit vytěžit z této situace také něco pozitivního.

S přáním pevného zdraví a síly

MgA. Michal Bárta, Ph.D.
proděkan pro studium
Fakulta umění


Výuka na Fakultě umění od 5. října 2020

Vzhledem k aktuální situaci se výuka Fakulty umění s platností od 5. října 2020 organizuje takto:

Do odvolání probíhá veškerá výuka Katedry teorie a dějin distanční formou.

Umělecké předměty hudební i výtvarné ve skupinách do 15 studentů budou probíhat nadále prezenčně beze změn dle rozvrhu. Důrazně se doporučuje mít během výuky ochranu úst a nosu.

Výuka sborového zpěvu probíhá distanční formou.

Stejně tak i výuka komorní hry na dechové nástroje a komorního zpěvu je realizována distanční formou.


Zrušení výuky katedry teorie a dějin

Vážení studenti,
v souladu s aktuálně platným nařízením Krajské hygienické stanice Ostrava se od 23. září 2020 do odvolání ruší veškerá výuka Katedry teorie a dějin. V nejbližší době budete kontaktování svými pedagogy prostřednictvím e-mailu, ve kterém najdete informace o formě distanční výuky. Pro hudební obory platí, že rovněž předmět Interpretační seminář bude probíhat distanční formou. Umělecké předměty hudební i výtvarné ve skupinách do 15 studentů budou probíhat nadále prezenčně beze změn dle rozvrhu.

MgA. Michal Bárta, Ph.D.
proděkan pro studium


Promoce Fakulty umění Ostravské univerzity zrušena

V souvislosti s aktuálními epidemickými riziky v souvislosti s pandemií covid–19 se vedení Fakulty umění po konzultaci s vedením Ostravské univerzity rozhodlo zrušit promoci absolventů, která byla naplánována na 30. září 2020.

Absolventi si mohou vyzvednout diplomy na studijním oddělení FU OU v úředních hodinách. Uhrazený poplatek bude přihlášeným absolventům vrácen.

Děkujeme za pochopení.

Vedení Fakulty umění OU


Imatrikulace

Vážené studentky, studenti,
vzhledem k nastalé epidemiologické situaci a v souvislosti s aktuálními epidemickými riziky s pandemií covid–19 se vedení Fakulty umění po konzultaci s vedením Ostravské univerzity rozhodlo zrušit imatrikulace 1. ročníků dne 6. října 2020. Byli jste úspěšně přijati do studia a zapsáni do seznamu studentů naší Fakulty umění. Za normálních okolností se při imatrikulaci podle oborů sejdou studenti a vyslechnou si projevy akademických hodnostářů. Všichni jsou při tom oblečení v talárech a ve společenských oděvech. Nejdůležitějším aktem při imatrikulaci je složení slibu, ve kterém se student zavazuje vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce. Alespoň touto formou Vás chceme ujistit, že jste se stali součásti akademické obce Fakulty umění Ostravské univerzity. Vykonávejte své studijní povinnosti zodpovědně a s co nejlepším vědomím a svědomím. Jedním z důležitých momentů studia by mělo být poznávání. Filozof říká, že poznávat neznamená jen konstatovat, nýbrž vždy porozumět.

Přeji Vám ze srdce hodně studijních úspěchů, pevné zdraví a spokojenosti v profesním i osobním životě.

Doc. MgA. František Kowolowski
děkan Fakulty umění Ostravské univerzity


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 10. 2020

facebook
rss
social hub