Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Akademický senát

Ostravská univerzita

Volby do Akademického senátu Fakulty umění Ostravské univerzity na funkční období 2020 – 2023

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity doc. František Kowolowski na základě ustanovení § 26 odst. 1 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o VŠ), ve znění pozdějších předpisů a podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu FU OU vyhlašuje ve dnech 24. až 25. června 2020

volby do komory akademických pracovníků a do komory studentů Akademického senátu Fakulty umění Ostravské univerzity na funkční období 2020 − 2023


Volební komise jmenovaná děkanem Fakulty umění Ostravské univerzity:
Hudební část:
MgA. Ján Garláthy
student doktorského studijního oboru Interpretace a teorie interpretace (předseda volební komise)
Kontakt:
777 094 111
doc. Mgr. Pavel Vítek
katedra strunných nástrojů FU OU
Kontakt:
553 46 2900
Výtvarná část:
MgA. Iva Krupicová, Ph.D.
katedra grafiky a kresby FU OU
Kontakt:
553 46 2995
Michaela Jakšová
studentka 1. ročníku bakalářského studia, ateliér Malba2
Kontakt:773 056 906

Časový harmonogram voleb:

Vyhlášení voleb: 20. května 2020

Přijímání návrhů kandidátů: do 12. června 2020, návrhy na kandidáty v příslušných částech jednotlivých komor jsou podány v listinné podobě na formuláři, který je k dispozici na Portále OU nebo bude součástí vyhlášení voleb, v zalepených obálkách, kterémukoliv členu volební komise, který převzetí návrhu stvrdí svým podpisem, případně je možné vyzvednout formuláře návrhů u sekretářky kateder paní Adamovské.

Schůze volební komise: 15. června 2020

Zveřejnění kandidátní listiny: 16. června 2020 (seznam kandidátů)

Termín voleb: 24. - 25. června 2020

  • Pro pedagogy a studenty studijního programu Výtvarné umění v budově na ul. Podlahova:
    středa 24. června 2020 od 9.00 do 13.00 hod.
    čtvrtek 25. června 2020 od 14.00 do 16.00 hod.
  • Pro pedagogy a studenty studijního programu Hudební umění v budově na ul. Sokolská:
    středa 24. června 2020 od 14.00 do 16.00 hod.
    čtvrtek 25. června 2020 od 9.00 do 13.00 hod.

Volební místnosti budou upřesněny v den voleb.

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků voleb: do 26. června 2020

Zveřejnění výsledků voleb: 29 června 2020

Termín pro podávání stížností VK AS FU OU na porušení zákona nebo Volebního řádu AS FU OU: do 7. července 2020 včetně.

Volby do Akademického senátu FU OU proběhnou v souladu s platným Volebním řádem AS FU OU.


Formuláře:


Doc. MgA. František Kowolowski, v. r.
děkan


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 06. 2020

facebook
rss
social hub