Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Podmínky pro přijetí ke studiu v nově akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programech pro AR 2019/20 na Fakultě umění Ostravské univerzity

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu s § 48 a 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle čl. 31 odst. 4 Statutu Ostravské univerzity podmínky pro přijímání ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2019/2020:

Studijní program Instrumentální hra

jednooborové studium, prezenční forma studia
maximální počet přijímaných: bakalářské studium – 25, navazující studium - 10

Studijní specializaceBakalářské studiumNavazující magisterské studium
CembaloAnoAno
FagotAnoAno
FlétnaAnoAno
HobojAnoAno
HousleAnoAno
KlarinetAnoAno
KlavírAnoAno
KontrabasAnoAno
Lesní rohAnoAno
PozounAnoAno
TrubkaAnoAno
ViolaAnoAno
VioloncelloAnoAno
SaxofonAnoAno

Studijní program Zpěv

jednooborové studium, prezenční forma studia
maximální počet přijímaných: bakalářské studium – 25, navazující studium - 10

Studijní specializaceBakalářské studiumNavazující magisterské studium
ZpěvAnoAno

Studijní program Grafika a kresba

jednooborové studium, prezenční forma studia
maximální počet přijímaných: bakalářské studium – 20, navazující studium - 15

Studijní specializaceBakalářské studiumNavazující magisterské studium
GrafikaAnoAno
KresbaAnoAno
Digitální grafika ve virtuálním prostředí (DD)NeAno

Studijní program Malba

jednooborové studium, prezenční forma studia
maximální počet přijímaných: bakalářské studium – 12, navazující studium - 10

Studijní specializaceBakalářské studiumNavazující magisterské studium
Malba IAnoAno
Malba IIAnoAno

Studijní program Sochařství – volná tvorba

jednooborové studium, prezenční forma studia
maximální počet přijímaných: bakalářské studium – 5, navazující studium - 3

Studijní specializaceBakalářské studiumNavazující magisterské studium
Sochařství – volná tvorbaAnoAno

Přihláška ke studiu

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky. Pro AR 2019/20 Fakulta umění stanovuje nulový administrativní poplatek za e-přihlášku. Fakulta nevyžaduje žádné povinné přílohy k e-přihlášce.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči doporučenou poštou na uvedenou korespondenční adresu nejpozději 7 dní před datem konání přijímací zkoušky.

Termín podání přihlášky: do 31. března 2019

V případě, že se uchazeč/ka rozhodne podat přihlášku na více studijních programů (zejména u výtvarných specializací), musí počítat s náročností přijímacího řízení a jeho průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny obory.


Požadavky pro přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (maturita). Absolventi získávají titul BcA. - bakalář umění. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení doloží přijatí uchazeči u zápisu do studia v září 2019. Ke studiu v oblasti umění mohou být též výjimečně přijati uchazeči bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu. Absolventi získávají titul MgA. - magistr umění. Ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doloží uchazeč navržený k přijetí u zápisu do studia v září 2019.

Při přijímání ke studiu se vychází z výsledku přijímací (talentové) zkoušky a umístění uchazeče do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepšího výsledku sestupně.

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu ve výše uvedených studijních programech je 135, přičemž platí, že v závislosti na reálném přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu pro OU na rok 2019 se počet přijatých uchazečů do jednotlivých studijních programů může změnit.


Termíny přijímacích zkoušek

Hudební studijní programy bakalářské a navazující magisterské
Řádný termínduben 2019
Náhradní termínduben 2019
Konkrétní termíny přijímací zkoušky budou stanoveny podle počtu uchazečů a uchazečům budou zaslány v pozvánce k přijímací zkoušce nejpozději 7 dnů před jejím konáním.
Výtvarné studijní programy bakalářské
Přijímací zkouška (3-denní)16. – 18. 4. 2019
Náhradní termín PZ (jednodenní)30. 4. 2019
Výtvarné studijní programy navazující magisterské
Řádný termín25. 4. 2019
Náhradní termín30. 4. 2019

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky

Hudební studijní programy bakalářské
Bodové hodnocení:
počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ60 – 100
z toho:
hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška)50 – 70 bodů
rozbor skladby (písemná zkouška)5 – 15 bodů
všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška)5 – 15 bodů

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.

Hudební studijní programy navazující magisterské
Bodové hodnocení:
počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ55 – 85
z toho:
hra na nástroj nebo zpěv (praktická talentová zkouška)50 – 70 bodů
všeobecný kulturně společenský přehled a vynikající znalost oboru (ústní zkouška)5 – 15 bodů

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů v každé disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.

Výtvarné studijní programy bakalářské
Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ75 – 100
z toho:
rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kulturymax. 40 bodů
praktické úkolymax. 60 bodů

Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 75 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.

Výtvarné studijní programy navazující magisterské
Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ30 – 40
z toho:
dokumentace dosavadní tvůrčí činnostimax. 20 bodů
teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studiamax. 20 bodů

Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 02. 2019

facebook
rss
social hub