Přihláška ke studiu

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou „spárována“ a přihláška bude posouzena jako neplatná. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 14 dní před datem konání přijímací zkoušky.

Důležité termíny:

Termín podání přihlášky do 28. února 2018
Připsání administrativního poplatku na účet OU do 5. března 2018

Instrukce pro uchazeče:

Nejdříve vyplňte požadované údaje v e-přihlášce. (Důležité: rozlišujte, zda jste nebo nejste občanem ČR!!!) Systém vygeneruje Váš specifický symbol pro úhradu administrativního poplatku. Bez uvedení VS a SS nelze plátce identifikovat a platbu přiřadit k podané přihlášce. Za vložené údaje zodpovídají výhradně uchazeči o studium.

Pokud Vám již byl přidělen pseudorodný kód v bakalářském studiu, jste povinni se pod tímto kódem přihlásit i na navazující magisterské studium.

Poté uhraďte administrativní poplatek. Po připsání platby na účet OU bude Vaše elektronická přihláška převedena do přijímacího řízení. Každý uchazeč je povinen si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl řádně připsán na účet univerzity a případné nesrovnalosti řešit neprodleně. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením. Pokud se uchazeč/ka nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu/jí nebude vrácen.

V případě, že se uchazeč/ka rozhodne podat přihlášku na více oborů, musí počítat s náročností přijímacího řízení a jeho průběhem, který je konstantní termínem a rozsahem dní pro všechny obory.