Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Flétna
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra dechových nástrojů
Anotace:V průběhu studia student rozšiřuje, rozvíjí a prohlubuje hudební repertoár, interpretační náročnost, technickou dovednost, schopnost profesionálně zvládnout sólová veřejná vystoupení, komorní hru a doprovazečskou praxi. Souhrn všech studovaných předmětů s jednoznačnou akcentací na hlavní obor znamená, že se od absolventa vyžaduje schopnost špičkových profesionálních uměleckých výkonů při interpretaci nejnáročnější závažné hudební literatury, odborná orientace v problematice a schopnost samostatné pedagogické činnosti.
Profil absolventa:Absolvent magisterského studijního oboru je samostatná tvůrčí individualita. Disponuje schopností samostatné umělecké práce, pružné adaptace a orientace v současném uměleckém provozu. Dovede aplikovat znalosti a dovednosti v co nejširším záběru. Variabilita, maximální potence se dále rozvíjet, využívání všech zdrojů informací a poznatků dávají předpoklady pro spektrum profesí, pro jejichž výkon je absolvent připravován. Absolvent je schopen uplatnit se v současném hudebním dění na vrcholových tvůrčích i realizačních pozicích a aplikovat získané znalosti a dovednosti v co nejširším záběru.
Celá koncepce studia je zaměřená na výchovu sólistů, členů komorních souborů, koncertních mistrů, prvních hráčů a členů symfonických, operních, operetních nebo komorních souborů a také pedagogů na všech stupních uměleckých škol. Cílem magisterského studia je dosažení takové umělecko-interpretační úrovně ve hře na nástroj, aby posluchač po absolvování studia mohl kvalitně plnit úlohu, kterou od něho jako absolventa magisterského stupně očekává umělecká nebo pedagogická praxe.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
Program v délce cca 60 minut.
  • jedna ze sonát J. S. Bacha (h-moll, A-dur, C-dur, e-moll nebo E-dur)
  • W.A. Mozart – Koncert G-dur K.313 nebo D-dur K.314 (zpaměti)
  • jedna ze sonát či koncertů 20. století (například S. Prokofjev, B. Martinů, P. Hindemith, J. Feld, J. Novák, A. Jolivet, J. Ibert)
  • libovolná skladba dle vlastního výběru pro flétnu sólo nebo s doprovodem klavíru
Kandidátům doporučujeme hrát z notového materiálu typu urtext.

Požadavky k ústnímu pohovoru:
  • orientace a přehled v oboru „hra na flétnu“
  • všeobecný kulturní přehled
  • dějiny hudby
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 85 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 55 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
  • hra na nástroj nebo zpěv (praktická talentová zkouška): 50 – 70 bodů
  • všeobecný kulturně společenský přehled a vynikající znalost oboru (ústní zkouška): 5 – 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín duben 2019
náhradní termín duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.