Informace pro uchazeče o studium v doktorském studijním oboru Interpretace a teorie interpretace

Přihláška ke studiu

Fakulta umění uskutečňuje tento studijní obor v prezenční i v kombinované formě studia.

termín podání e-přihlášky do 13. května 2018
uhrazení poplatku do 16. května 2018
termín konání PZ4. června 2018
konzultace22. 5. 2018 v době od 14 – 16 hodin, budova Fakulty umění OU, Sokolská tř. 17

Dobrovolná konzultace s členy Katedry teorie a dějin umění je jakousi „generálkou“ na tu část přijímacího řízení, která se bude týkat realizace disertační práce. Uchazeč o studium může na základě této konzultace s členy Katedry teorie a dějin umění vylepšit to, s čím o pár dní později předstoupí před celou komisi. Smysluplnost a efektivita konzultace je zaručena v okamžiku, kdy na ni uchazeč přijde připraven - doporučuje se přinést vlastní magisterskou práci a krátce ji zhodnotit, dále přinést stručnou anotaci zamýšleného tématu disertační práce (téma, metody zpracování, základní obsahová koncepce, přehled základní literatury a příp. i pramenů, definovat cíl a přínos, popsat stav dosavadního bádání atd.).

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu nejpozději 14 dní před datem konání přijímací zkoušky pouze v případě, že e-přihláška byla řádně podaná, byl k ní přiřazen administrativní poplatek a byla převedena do přijímacího řízení. Pokud nejste občanem ČR, ale byl Vám již přidělen pseudorodný kód v předchozím studiu, jste povinni použít tento pseudorodný kód k podání přihlášky i na doktorské studium.

Přílohy k přihlášce:

  1. životopis, vč. údajů dokládajících mimořádné umělecké, studijní a jiné výsledky a předpoklady k samostatné umělecké tvůrčí činnosti;
  2. doklad o úspěšném absolvování magisterského stupně v oboru (specializaci), na který se uchazeč hlásí; pokud teprve studuje v posledním ročníku, přiloží potvrzení školy a bude-li přijat do doktorského studia, předloží studijnímu oddělení FU OU nejpozději ke dni zápisu doklad o úspěšném vykonání SZZ a příslušný magisterský diplom;
  3. anotaci zamýšlené disertační práce v rozsahu minimálně 3 - 4 normostran, vč. předpokládané literatury a pramenů, zdůvodnění výběru tématu atp. V ní přiblíží svou koncepční a metodologickou představu o zpracování disertační práce. Oborová rada uvítá, když si uchazeč vybere téma z nabídky OR.
  4. představu o svém disertačním uměleckém interpretačním projektu v rozsahu nejméně 1 normostrany. V ní přiblíží koncepci, dramaturgii a zdůvodnění projektu.
  5. program recitálu připraveného pro umělecký výkon u přijímací zkoušky (viz požadavky k PZ).

Přílohy k přihlášce zašlete nejpozději do 13. května 2018 na adresu:
Fakulta umění OU
Studijní oddělení
Podlahova 3
70900 Ostrava

Pokud nebudou tyto přílohy zaslány, uchazeč nesplní podmínky pro přistoupení k přijímací zkoušce.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

Uchazeč

  1. je absolventem magisterského studia studijního programu Hudební umění a oboru shodného se specializací, na kterou se hlásí do doktorského studia, anebo magisterské studium v oboru, na jehož specializaci v doktorském studijním programu se hlásí, dokončuje v posledním ročníku magisterského studia (doloží aktuálním potvrzením o studiu a ročníku studia a nejpozději ke dni zápisu do doktorského studia notářsky ověřenou kopií dokladu o úspěšném absolvování magisterského studia, tzn. vysokoškolského diplomu);
  2. svým uměleckým interpretačním výkonem u přijímací zkoušky je schopen prokázat předpoklady pro další růst v umělecké rovině oboru a specializace, na které se hlásí do doktorského studia;
  3. v rozpravě u přijímací zkoušky musí prokázat předpoklady pro další růst v hudebněvědné rovině oboru a specializace, na kterou se hlásí do doktorského studia. Musí fundovaně obhájit výběr a způsob řešení tématu ve své zamýšlené disertační práci a obecně schopnost pro samostatný teoreticko-metodologický (badatelský) výzkum v rámci tématu zamýšlené disertační práce nebo pro výzkum a vývoj řešený v rámci zamýšleného uměleckého disertačního projektu;
  4. musí prokázat jazykové předpoklady pro studium ve dvou světových jazycích, v jednom na excelentní úrovni, ve druhém na základní komunikační úrovni (viz obsah přijímací zkoušky). Výběr jazyků uvede v přihlášce ke studiu. V případě, že doloží doklad o úspěšném vykonání státní zkoušky z jednoho nebo dvou výše uvedených světových jazyků, jazyková část přijímací zkoušky odpadá.