Požadavky pro přijetí

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (maturita). Absolventi získávají titul BcA. - bakalář umění.

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia minimálně v bakalářském studijním programu. Absolventi získávají titul MgA. - magistr umění.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijní programu a v oblasti umění též získání akademického titulu. Absolventi získávají titul Ph.D. - doktor.

Při přijímání ke studiu do studijních programů Hudební umění a Výtvarná umění se vychází z výsledku přijímací (talentové) zkoušky a umístění uchazeče do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepšího výsledku sestupně.

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu ve studijních programech Hudební umění a Výtvarná umění na FU OU mimo doktorské studium je 160, přičemž platí, že v závislosti na reálném přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu pro OU na rok 2018 se počet přijatých uchazečů na jednotlivých studijních oborech studijních programů může změnit.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. a) a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění je děkan fakulty oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu či studijního oboru.